калкулатор сметки задължения
калкулатор сметки задължения / iStock/Getty Images
5 488 млн. лева е произведеният брутен вътрешен продукт за Старозагорска област. Данните са на статистиката и са за 2018 година. Това нарежда областта на четвърто място в страната, след областите София (столица), Пловдив и Варна. В сравнение с 2017 г. обемът му в номинално изражение намалява с  2.3%. Произведеният в областта БВП представлява 5% от общия за страната.
 
На човек от населението се падат 17 273 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 15 615 лв. за страната. По равнище на БВП на човек от населението област Стара Загора се нарежда на второ място след област София (столица) (33 437 лева). С най-ниско ниво на БВП на човек от населението през 2018 г. е област Силистра (7 029 лева).
 
Създадената от отраслите на областната икономика брутна добавена стойност за отчетения период  възлиза на 4 759 млн. лв. по текущи цени, което е с 1.9% по-малко в сравнение с 2017 г. и представлява 5.0% от добавената стойност за страната.
 
Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 1 679 млн. лв. и представлява 35.3% от общата БДС за областта. В сравнение с 2017 г. относителният ѝ дял нараства с 3.7 процентни пункта.
 
През 2018 г. добавената стойност реализирана от дейностите в индустриалния сектор е в размер на 2 928 млн. лв. и представлява 61.5% от общата БДС за областта. Спрямо 2017 година нейния относителен дял намалява с 3.5%.
 
Относителният дял на аграрния сектор представлява 3.2% от добавената стойност на областта и е в размер на 151 млн. лева. Спрямо 2017 г. той бележи спад с 0.2%.