Над 250 безработни са започнали работа в реалната икономика през февруари
Над 250 безработни са започнали работа в реалната икономика през февруари / Дарик Русе, архив

През февруари постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са 475 (като цяло броят им намалява в сравнение с януари, когато беше характерното в началото на годината по-голямо търсене на работна сила по програми). Започналите работа безработни без квалификация са 159, с работническа професия са 148, а специалистите със средно специално и висше образование - 168. Повече от половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 87. Заетост е осигурена на 35 продължително безработни от областта, както и на 11 безработни с намалена трудоспособност.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 254 безработни (с 53 повече са постъпилите на работа в реалната икономика отколкото през януари).

Общо обявените през февруари свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 442 (като темп броят им се запазва колкото и през същия месец на м.г., с 3 повече).

През втория месец на 2015 г. търсенето на работна сила на първичния пазар се е увеличило, заявените свободни места в бюрата по труда са 437 (с 37 повече отколкото през януари). Те са предимно от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (166), селското стопанство (118), търговията (37), транспорта (31), създаването на информационни и творчески продукти и далекосъобщенията (24), административните и спомагателните дейности (13), строителството и операциите с недвижими имоти (по 10) и др. Започва да нараства търсенето на работници и служители в сезоннозависимите дейности, като най-много се увеличават местата спрямо януари в селското, горското и рибното стопанство (със 100 места), в транспорта (с 20), в търговията (с 16) и т.н.

Към края на февруари в трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Ветово, регистрираните безработни са 9352. Техният брой леко намалява с 11 в сравнение с края на януари. Като търсещи работа лица са регистрирани и 599 заети, 484 пенсионери и 212 учащи.

Равнището на безработица за област Русе, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 9,1%, колкото и през предходния месец. /Същевременно, в сравнение с февруари 2014 г. равнището на безработица е значително по-ниско - с 1,8 процентни пункта./ За февруари 2015 г. равнището на безработица средно за страната е 11,0 на сто.

· По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово– 39,7% /1615 безработни лица/, следват общините Борово - 38,6% /599/, Ценово36,4% /647/, Две могили - 25,8% /880/, Бяла19,5% /938/, Сливо поле – 19,3% /655/, Иваново - 13,1% /377/, и най-ниско в община Русе - 4,5% /3641/.

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 48%, с работнически професии – 32%, специалисти – 20%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 41%, хората със средно образование са 48%, а висшистите – 11%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 46% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 41%, а младежите до 29 години – 13%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 653.