lovech
lovech / dariknews.bg
Агенцията по заетостта стартира втори етап за 2019 г. на анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта /чл. 10, ал. 2/. Проучването се провежда в периода от 1 август до 20-ти септември 2019 г., като данни трябва да подадат и работодателите от община Плевен.
Целта на проучването е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри. Резултатите от анкетата служат за определяне приоритетите на областните и национални политики по насърчаване на заетостта, средното и висше професионално образование и обучение, респективно за правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване на връзката между обучението и потребностите на бизнеса.
          Два пъти годишно Агенцията по заетостта проучва потребностите на работодателите от знаещи, можещи и  желаещи да работят кадри, за да се очертаят тенденциите в търсенето на специалисти и работници.
        Анкетният формуляр е само в електронен формат и може да се намери на следния линк: http://survey.az.government.bg/index.php/792953?lang=bg