Сапарева баня
Сапарева баня / Дарик- Кюстендил
14 докладни записки ще разгледа ОбС Сапарева баня. Заседанието е насрочено за днес в малкия салон на НЧ „Просветен лъч”. Председателят на ОбС, Васил Маргин обаче предлага то да бъде закрито. С оглед обявеното извънредно положение в страната /ДВ бр.22 от 13.03.2020г./, Заповед №РД-01-124/ 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб заседанието ще бъде проведено при спазване предписанията на здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на личната дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция.

Предвижда се да бъдат разгледани няколко плана и програми сред тях -общинска програма за закрила на детето на Община Сапарева баня за 2020 г., Програма за енергийна ефективност на община Сапарева баня за периода 2020-2025г., общинския план за защита при бедствия и аварии на Община Сапарева баня.

Освен това са включени докладни касаещи разпореждане с имоти и разрешителни за водовземане. На това заседание се очаква да бъдат избрани и двама зам.-председатели на ОбС Сапарева баня. „С цел постигане на по-добри резултати, касаещи организацията и дейността на Общински съвет Сапарева баня, както и във връзка с възможността, предвидена в чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.8а, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и отношенията му с Общинска администрация Сапарева баня, считам, че Общинският съвет следва да избере до двама заместник -председатели на същият.

Заместник председател на Общински съвет се избира с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници. Зам.-председателят подпомага работата на Председателя при организиране дейността на ОбС и работата на постоянните комисии и отделните общинските съветници по време на мандата, като също така и замества Председателя по реда, определен в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и отношенията му с Общинска администрация Сапарева баня” се посочва в предложението, което ще гласува ОбС Сапарева баня.