електронна винетка
електронна винетка / БГНЕС, архив
2506 заявления-декларации за получаване на безплатна годишна електронна винетка са подадени от началото на годината до сега в дирекциите „Социално подпомагане" от област Кюстендил.

Условията и реда за ползване на платената пътна мрежа, за която се заплащат винетни такси по Закона за пътищата от страна на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, както и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст се определят с Наредба №Н-19 от 02.12.2008 г., издадена от министъра на транспорта и министъра на труда и социалната политика, обнародвана в Държавен вестник, бр. 108 от 29 Декември 2018 г.

Лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, както и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст се освобождават от заплащане на една годишна винетна такса при ползване на платената пътна мрежа за един лек автомобил - тяхна собственост или съпружеска имуществена общност,с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW (160 к.с.).

За да заявят своето право на безплатна електронна винетка правоимащите е необходимо да подадат заявление-декларация по образец в дирекция „Социално подпомагане" по настоящия си адрес.

Заявление-декларация може да бъде подадено и чрез упълномощено лице въз основа на пълномощно с нотариално заверен подпис по настоящ адрес на правоимащото лице, като в този случай се прилага и копие на пълномощното, на което упълномощеното лице вписва „Вярно с оригинала" и се подписва.
 
От 01.01.2019 г. заявлението-декларация и изискуемите документи могат да се подават от правоимащите или упълномощените лица лично и с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
 
Служителите на дирекции „Социално подпомагане" извършват проверка по служебен път, обработват и одобряват документите в 7-дневен срок от подаването на заявлението-декларация.  Когато са констатирани пропуски в изискуемите документи, срокът, който се дава на заявителя за отстраняването им, е 3-дневен.

Годишната електронна винетка е с валидност за срок една година, считано от датата на издаването й. Препоръчително е лицата с увреждания да проверят срока на валидност на същата и да подадат заявление-декларация в дирекции „Социално подпомагане" по настоящия си адрес около 10 дни преди изтичането му.
 
Лицата могат да извършват проверка за издадената електронна винетка на страницата на Агенцията за социално подпомагане на специално създадената за това секция: www.asp.government.bg/proverka-na-vinetka, на място в дирекции "Социално подпомагане", в Областните пътни управления, в пунктовете за продажба, по електронен път - чрез електронната страница на „Национално тол управление" и мобилно приложение, както и по телефон на Центъра за обслужване на клиенти на „Национално тол управление".