Европейски проект „Клъстер – Стажове за подготвени за нуждите на индустрията бъдещи инженери”

Технически университет - Габрово
Технически университет - Габрово / Представяне на проекта
Европейският проект „Клъстер – Стажове за подготвени за нуждите на индустрията бъдещи инженери” предизвика впечатляващ интерес сред заинтересованите страни – студенти, работодатели и преподаватели. Той бе представен в Техническия университет в Габрово, организацията координатор на  проекта.

Европейският проект
Европейският проект

НАШЕТО НЕПОСРЕДСТВЕНО БЪДЕЩЕ
 
Радикална промяна в профила на работната сила;
работни места, изискващи специални познания и умения;
преквалифицирани, високо и многостранно квалифицирани служители;
въвеждане на различни форми на образование;
приемане на нови модели на работа и организация;
отлични технически, генерични и предприемачески компетенции;
непрекъснато интердисциплинарно обучение;
подготвени за нуждите на индустрията инженери – движеща сила за иновации и
авангардни технологии.
 
СИТУАЦИЯТА В МОМЕНТА
 
В Европа:
дефицит на талантливи инженери, което затруднява навлизането на индустрия 4.0;
несъответствие между търсени и предлагани умения, което е огромно – 40% от работодателите в ЕС срещат трудности при намирането на високо квалифицирани инженери;
безработицата сред младите хора, в това число и младите инженери, е много висока в някои страни на ЕС.
 
В България:
инженерите са на първо място в списъка с професии, при които работодателите имат проблеми да запълнят;
България е на второ място в класацията на ЕС за несъответствие между търсени и предлагани умения;
22% от младите инженери в България и са безработни. 

ТУ-Габрово
Европейският проект „Кръстер – Стажове за подготвени за нуждите на индустрията бъдещи инженери”

ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС: ОБУЧЕНИЕТО НА РАБОТНОТО МЯСТО Е ЛИПСВАЩОТО ЗВЕНО

Обучение на работното място е липсващата връзка, която да запълни празнината между сферата на висшето образование и бизнеса и да допринесе за преодоляване на съществуващите несъответствия между предлаганите и търсените умения на младите инженери и за посрещане на нуждите на пазара на труда на прага на индустрия 4.0.
 
ПОЛЗИ ОТ ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО
 
Студенти:
придобиват практически опит;
подобряват пригодността си за трудова заетост;
по-добре разбират културата на работното място и усъвършенстват трудовите си навици;
получават по-лесен достъп до компании и свободни стажантски места;
развиват усет за кариерно развитие;
обогатяват автобиографията си;
малки групи по време на следване, индивидуална подкрепа, професионално ориентиране, модерно оборудвани лаборатории.
 
Работодатели:
засилват сътрудничеството си с висшето образование;
променят образованието на инженерите в университетите, така че да се преодолее несъответствието между търсените и предлаганите умения;
по-лесен достъп до стажанти;
обучават собствен персонал;
назначават млади подготвени за нуждите на индустрията инженери, които познават;
постигат по-висока производителност и имидж, защото бившите стажанти се нуждаят от по-малко обучение.
 
Университети:
предлагат по-атрактивни бакалавърски програми с практическа насоченост (стажове);
предлагат учебни планове и програми с високо качество, базирани на обучение на работното място;
подобряват сътрудничеството между университетските преподаватели и фирмените обучители;
подпомагат професионалното ориентиране на студентите;
обучават подготвени за нуждите на индустрията инженери.

ТУ-Габрово
Европейският проект „Кръстер – Стажове за подготвени за нуждите на индустрията бъдещи инженери”

Европейският проект „Клъстер – Стажове за подготвени за нуждите на индустрията бъдещи инженери” дава решението, като предлага:
алтернативно решение за идентифицираните предизвикателства и нужди;
нова структура за сътрудничество с бизнес партньорство от сектор Машинно инженерство в областта на ПОО;
обучение на работното място с акцент върху стажовете.
 
Координатор на проекта е Технически университет – Габрово.
 
Пълноправни партньори са:
Университет по приложни науки ЙОАНЕУМ, Австрия;
Технически университет – Гданск, Полша;
„Мехатроника” АД, България;
Образователен център за върхови постижения, Полша;
Община Габрово.

 
Асоциирани партньори са:
Търговско-промишлена палата – Габрово;
България и КТ Подкрепа.

 
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Студенти в бакалавърска специалност „Мехатроника” в трети и четвърти курс; организации на работодатели;
доставчици на услуги в областта на ПОО;
университетски преподаватели; местни /регионални власти; лица, отговарящи за изготвянето и приемането на политики;
организации на работници; фирмени обучители / ментори;
търговски палати;
предприятия от сектор машинно инженерство и мехатроника.
 
ОСНОВНИ ПРОДУКТИ НА ПРОЕКТА
 

Европейският проект
„Кръстер – Стажове за подготвени за нуждите на индустрията бъдещи инженери”

Европейският проект
„Кръстер – Стажове за подготвени за нуждите на индустрията бъдещи инженери”ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРОЕКТА

В България не съществува нормативна рамка за прилагане на системата за дуалното обучение във висшето образование.
 
Официално признаване на системата на дуално обучение във висшето образование.
 
Включване на длъжността „стажант“ в Националната класификация на професиите и длъжностите.