Мариана Николова
Мариана Николова / Министерски съвет
Министерският съвет одобри Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите. Вносител на Законопроекта в Министерския съвет е заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова.

Основните цели на Законопроекта са Законът за концесиите да се приведе в пълно съответствие с изискванията на европейското законодателство, както и прецизирането му с цел улесняване на правоприлагането.

В резултат от прилагането на законопроекта се очакват следните основни резултати:

Изпълнени ангажименти на България за привеждане на ЗК в пълно съответствие с европейското законодателство, вследствие на прецизирането и/или допълването на отделни негови разпоредби за осигуряване на пълното им съответствие с Директивата за концесиите, и въвеждането на изискванията на Директива 2014/55/ЕС;

Повишена ефективност при възлагането на концесии, вследствие на улесняването на правоприлагането чрез прецизиране на някои понятия и изисквания;
Подобрена правна сигурност при възлагането и при изпълнението на концесиите, вследствие на привеждането на отделни разпоредби на ЗК в пълно, съответствие с европейското законодателство и прецизиране на някои понятия и изисквания на закона.