Министерство на земеделието и храните
Министерство на земеделието и храните / Община Горна Оряховица
Съгласно Закона за лична помощ до 31.12.2020 г. ползватели на лична помощ са:
- хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
- децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
- децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
 
Към заявлението по образец за ползване на механизма лична помощ кандидат-ползвателите прилагат:
1. документ за самоличност (за справка);
2. направление за ползване на механизма лична помощ с определен брой часове месечно, издадено от дирекция „Социално подпомагане”;
3. други документи (по преценка на кандидата): копие на Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, актуална етапна епикриза, пълномощно и др.
 
Кандидатът за асистент е лице, което не е:
1.поставено под запрещение;
2.осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.
 
Кандидатите за асистенти прилагат към заявлението по образец:
1.документ за самоличност (за справка);
2.автобиография;
3.копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи;
4.други документи (по преценка на кандидата): копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи” по ОП РЧР 2007 – 2013 г., и/или Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. и/или други програми и проекти.
 
Заявленията се подават в Туристически център на Община Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев” № 5, всеки работен ден от 08,00 -12,00 ч. и от 13,00-17,00 часа.
 
Декларация за съгласие за предоставяне и обработка на лични данни може да изтеглите от тук.