Местността Коридорите се превръща в голям птичи Big Brother
Местността Коридорите се превръща в голям птичи Big Brother / archiv.DarikNews

На 27 септември се състоя пресконференция във връзка с реализирането на проект „Опазване и възстановяване на приоритетните видове и местообитания в Натура 2000 зона Вит и Защитена местност „Коридорите", по Договор 5103020-C-016/ 17.01.2012 г.

Кметът на община Долна митрополия Поля Цоновска, представи на медиите проекта и целите, които той поставя. А ръководителят на проекта, Виктор Петров, разясни в детайли дейностите, които ще се осъществяват в рамките на 22 месеца.
Проектът се изпълнява по ОП „Околна среда 2007-2013 г.", Приоритетна ос 3 "Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България", Компонент 2: „Изпълнение на дейности извън резервати и паркове", 85% от стойността на проекта се финансира от ЕФРР и 15 % е от националният бюджет.
На пресконференцията беше презентиран и специално направеният за проекта, уебсайт: www.vitkoridorite.bg.

Местността Коридорите се превръща в голям птичи Big Brother
netinfo

Кметът на Долна Митрополия, г-жа Цоновска разясни, че зерото "Коридорите" се намира в землището на село Биволаре, площта на защитената територия е 274,902 декара, която е съставена от няколко имота, които са изцяло общинска собственост. Това прави общината собственик на един природен актив и като добър стопанин и собственик, съхраняването на това богатство е сред най-важните приоритети в общинският план за развитие на община Долна Митрополия.

На тези общински терени в местността "Коридорите" се намира една от най-големите колонии на нощна, голяма бяла, сива, ръждива и малка бяла чапла, които са и с ограничено разпространение в България. Защитената местност е предпочитано място от малкия корморан и малкия воден бик и още над 20 защитени от Закона за биологичното разнообразие птици.

А Малкия корморан и Белооката потапница, които зимуват в защитената местност, са признати за застрашени видове и за тях има одобрени национални планове за опазване им.

На срещата бяха представени дейностите, необходими за осъществяването на проекта като осигуряването на информация и публичност. За целта ще се извършат две обучения сред около 500 ученици и 50 фермери от общината за разясняване значимостта на птиците и биоразнообразието в община Долна Митрополия. На фермерите ще бъде представена нова схема, която ще се прилага от следващия програмен период - така наречената ПЕС схема - "Плащане за еко-системи".

Другат важна дейност е осъществяването на мониторинг на зоната. Може да се каже, че с изпълнението на тази дейност защитената местност ще се превърне в един голям птичи бигбрадър.
Зоната ще бъде денонощно наблюдавана от 16 модерни камери. Те ще са инсталирани на два от недостъпните острови и до тях няма да има никакви кабели. Електро захранването ще се осъществява със собствени соларни системи, а излъчването на видео сигнала ще е чрез безжична връзка.

Цялата защитена местност ще може да се наблюдава през интернет, онлайн, на страницата на Вит коридорите. Освен за охрана, видео наблюдението може да се използва в часовете по биология от учениците - през компютрите си да наблюдават в реално време, как се развиват птичите популации в защитената местност.

Основен проблем тук е, че кариерното езеро е с много неравно дъно и множество острови. При спадане на нивото на езерото се разкриват насипи и 3 от тези острови стават достъпни по суша. Това позволява достъп на домашни животни, хора и хищници.

Местността Коридорите се превръща в голям птичи Big Brother
netinfo

Поради този проблем, преди години, дърветата на островите са изсечени и навлизането на животни пречи на възобновяването им. Кормораните и сивите чапли напускат колонията поради невъзможност да гнездят и опазват яйцата си. За решаване на този проблем, през вече честите засушавания, в проекта е предвидено осигуряване на техника, която да поддържа нивото на езерото постоянно и да се избегне засушаване.