Кюстендил
Кюстендил
Областният координационен център /ОКЦ/ проведе първото си за годината заседание, което бе председателствано от зам. областния управител на Кюстендил д-р Матей Попниколов. По време на него бе представена актуална информация, свързана с изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. 

В хода на заседанието бе предоставена информация, в изпълнение на Механизма, относно осигурената подкрепа от дирекции „Социално подпомагане“ на семейства с деца. В доклада на експерт от РД „Социално подпомагане“-Кюстендил бе посочено, че в рамките на изпълнение на Механизма, на територията на областта са сформирани общо 13 екипа за обхват, в съставите на които са включени служители на дирекциите „Социално подпомагане“. 

За учебната 2018/2019 г. екипите са извършили общо 371 броя обходи, а за учебната 2019/2020 г. – 347 бр. В тази връзка бяха посочени детайлно и извършените дейности от дирекциите „Социално подпомагане“ в Кюстендил, Дупница, Бобошево и Бобов дол. В резултат на предприетите мерки за закрила десетки деца са върнати успешно в образователната система, като е оказана и подкрепа за по-лесната им адаптация в условията на училищната среда. Бе отчетено също, че е работено ефективно с деца и техните семейства, с цел превенция на риска от отпадане от училище. 

Експерт от Регионално управление на образованието – Кюстендил акцентира, че е належащо през следващите няколко месеца активно и приоритетно, чрез ОКЦ и засилената дейност на екипите, да бъдат обхванати групите и децата на 5,6 и 7-годишна възраст. 

ОКЦ бе сформиран в края на миналата година, с цел осъществяване на  контрол и координация между институциите на областно ниво. Той има правомощия да изисква доклади от компетентните институции за извършени дейности, да координира информацията и следи текущите процеси в сектор „Образование“ на областно ниво. ОКЦ може да предприема мерки за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Също да предлага мерки по превенция на включените в образователната система деца и ученици в риск от отпадане. 

Заседанията на Областния координационен център ще се провеждат веднъж месечно.