Млади фермери с проекти за масиви от череши, пчеларство и отглеждане на пъдпъдъци
Млади фермери с проекти за масиви от череши, пчеларство и отглеждане на пъдпъдъци / agronovinite.com

Националната служба за съвети в земеделието /НССЗ/, чрез офиса си в Кюстендил е изготвила 48 проекта на млади фермери, кандидати по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., в рамките на първия приемен период, който бе от 29 юни до 24 юли 2015 г. В офиса работят двама експерти. Основно проектите в Кюстендилска област са за- трайни насаждения / череши /, пчеларство и отглеждане на пъдпъдъци.
Изготвените от НССЗ 1 320 проекти на млади фермери в цялата страна надхвърлят с над 30% първоначално очаквания и заложен брой.
Подпомагането от страна на експертите на НССЗ продължава и в етапа на осъществяване на проектите на младите фермери. След получаване на одобрение от Държавен фонд „Земеделие", младите фермери ще получават безплатни консултации през целия период на изпълнение на бизнес плановете им. Всеки фермер може и да се възползва безплатно, и от услугите на Аналитичната лаборатория към НССЗ чрез взимане на почвени проби от обработваните от тях площи, изготвяне на агрохимичен анализ и предоставяне на препоръки за начините за торене.


В рамките на консултантския пакет, младите фермери получават и съвети:
- за подходящи видове култури и породи животни, които да отглеждат в стопанството си;
- за възможностите за подпомагане развитието на тяхното стопанство по различни национални и европейски мерки и схеми;
- за техниката, технологиите и процесиите за отглеждане на култури и животни;
- за всички регистрационните, разрешителните и лицензионните режими за стартиране на дейност в областта на земеделието;
- за всички приложими за тях Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята (ДЗЕС) и законоустановени изисквания за управление (ЗИУ), както и оценка на произтичащите от тях задължения за земеделските им стопанства. По този начин значително ще се намали риска да бъдат санкционирани по директни плащания поради неспазване на тези изисквания;
- за приложимите в стопанствата им селскостопански практики от полза за климата и околната среда т.е. за т.нар. "зелени директни плащания";
- за ефективното използване на водните ресурси в земеделското им стопанства, при спазване на всички нормативни режими в тази област;
- за правилната употреба на продукти за растителна защита съгласно принципите на добрата растителнозащитна практика и за методите на интегрирано управление на вредителите съгласно Закона за защита на растенията;
- за стандартите за безопасни условия на труд и за намаляване на риска от пожари в земеделското му стопанство.