пари
пари / МВР Шумен
868 лв. е средната брутна месечна работна заплата за областта, през третото тримесечие на 2019 г. Тя намалява спрямо второто тримесечие на 2019 г. с 1.1%. Най-голямо намаление има в „Строителство” и „Образование”. Икономическата дейност, в която е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата е „Професионални дейности и научни изследвания”.
Средната брутна месечна работна заплата в област Кюстендил през третото тримесечие на 2019 г. за обществения сектор е 1042 лв., а за частния - 806 лева.
В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за областта нараства с 10.9%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания”, „Транспорт, складиране и пощи”, „Образование“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 15.1%, а в частния сектор - с 8.8%.
 
В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2019 г. област Кюстендил е на 26-то място по показателя средна брутна месечна работна заплата. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение получават наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областите София (столица) - 1 704 лв., Стара Загора - 1 165 лв.,  Варна - 1 162 лв., София - 1 160 лв., и Враца - 1 154