Тържествено заседание на Общински съвет Кюстендил
Тържествено заседание на Общински съвет Кюстендил / Дарик- Кюстендил
 
Избирането на членове на постоянните комисии  към Общински съвет Кюстендил ще бъде основна тема на заседанието на местния парламент на 28 ноември.В дневният ред са включени 10 докладни записки.  
 
 Ще бъде определен съставът на постоянните комисии в Общински съвет – Кюстендил, мандат 2019 – 2023 година.Местният парламент ще гласува и членовете на  комисията за установяване на конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
 
Ще бъде избрана временна комисия за изработване на проект на правилник на организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 
 На заседанието ще бъдат гласувани комисиите за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове към община Кюстендил и комисията по чл. 78, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
 
 Ще бъде гласуван  и по един  представител на Общински съвет – Кюстендил в Областният съвет за развитие и  в Областният съвет за намаляване на риска от бедствия, както и в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.