/ Istock
Правителството предлага на Народното събрание да приеме Национална здравна стратегия 2030. 

Националната здравна стратегия 2030 е водещият стратегически документ за сектор „Здравеопазване“, който представя дългосрочната визия за развитието му, стратегическите цели и приоритети, както и конкретни политики за тяхното изпълнение. Стратегията адресира съществуващите предизвикателства, свързани със здравето на българските граждани и функционирането на българската здравна система, така че да се гарантира нейната устойчивост и да се създадат условия за постигане на икономически растеж и социално благополучие чрез оптимални инвестиции за по-добро здраве.

Стратегията е разработена въз основа на анализите на здравно-демографските показатели и на състоянието на системата на здравеопазване в ежегодните доклади за здравето на гражданите, които показват, че през последните десетилетия българската здравна система изостава спрямо здравните системи на страните от ЕС по отношение на ключовите фактори за устойчиво развитие.

Здравният министър: Проблеми със снабдяването с ваксини няма

В Стратегията са формулирани следните стратегически цели: „Устойчиво подобряване на здравето и среда, подкрепяща здравето“; „Ефективно управление на ресурсите с фокус върху здравните резултати“ и „Гарантиране на здравната сигурност и намаляване на неравенствата“.

Тя ще бъде изпълнявана чрез планове за действие за периодите 2023 - 2026 г. и 2027 - 2030 г., съдържащи конкретните мерки, дейности, източници на финансиране и срокове за изпълнение на всяка политика.

Междинна оценка на резултатите от изпълнението й се предвижда да бъде извършена през 2026 г., като резултатите от нея ще се вземат предвид при разработването на Плана за действие за периода 2027 - 2030 г., а окончателна оценка - след приключване на срока за реализацията и през 2031 г.