Кандидатите за държавни служители ще минават през два етапа на конкурс
Кандидатите за държавни служители ще минават през два етапа на конкурс / Sofia Photo Agency, архив

Кандидатите за държавни служители ще минават през два етапа на конкурс. Със законопроект за промяна на Закона за държавния служител се предлага да се въведат два етапа на конкурса за заемане на длъжност в държавната администрация - централизиран и децентрализиран. Законопроектът е публикуван на страницата на Портала за обществени консултации.

Централизираният етап ще се прави по заявка на администрациите, в които са конкурсните длъжности и в него ще участват само кандидати, които са допуснати до конкурса от конкурсната комисия.

Чиновниците в МВР губят привилегии, дават им обезщетения за 100 млн.

Първият етап ще се организира и осигурява логистично от Института по публична администрация и ще се провежда чрез прилагането на професионално разработени инструменти - тестове за оценка на общите компетентности, както и тестове за установяване на основни общи познания, необходими за заемането на държавна служба, пише в мотивите на законопроекта.

Предвижда се тестовете да се състоят от отделни модули, като част от тях ще са задължителни за всички, а на други кандидатите ще се явяват допълнително, ако например желаят да кандидатстват за ръководна длъжност.

Ще бъде създадена възможност кандидатите да се явяват в различни локации на територията на страната, при строго спазване на единните правила за конкурса. Резултатите от успешно издържаните тестове ще са валидни за срок от три години от датата на обявяването им, като по този начин ще се създаде база данни от кандидати с доказано ниво на общи компетентности и познания за работа в държавната администрация. Кандидатите не могат да се явяват на тестовете повече от два пъти в рамките на една година.

За осигуряване на прозрачност при централизирания етап на конкурса ще бъде разработена специализирана онлайн платформа, която ще позволява по-лесен достъп на кандидатите. Тестовете ще се разработят от външни експерти като ще бъде осигурен широк набор от варианти за всеки тип въпроси, от които на случаен принцип ще се генерират въпросите за всеки конкретен тест, съгласно установените принципи и критерии. Разработването на тестовете и на платформата ще бъде обезпечено чрез финансиране по Оперативна програма "Добро управление".

Солени глоби за чиновниците, ако бавят излишно граждани и фирми

В мотивите на предложението за законодателната промяна е отбелязано, че въвеждането на централизиран етап на конкурса ще осигури стандартизираност (всички кандидати са поставени винаги в едни и същи условия и резултатите им се съотнасят с нормите за съответна референтна група); обективност (оценяването на резултатите се извършва по стандартен алгоритъм, който не зависи от конкретния оценител); надеждност за точността на получения резултат и валидност за съдържанието и критериите за оценка. Централизираният етап ще ограничи и възможностите за нерегламентирани влияния при назначаването на държавна служба, пише в мотивите.

Вторият /децентрализираният етап/ цели да се определи нивото на специфичните компетентности и професионалните и деловите качества на кандидатите, необходими за заемане на конкретната длъжност и се прави от конкурсната комисия, определена от органа по назначаването. До участие в децентрализирания етап на конкурса ще се допускат само кандидати, които са издържали успешно централизирания етап или са с признати за валидни резултати.

Конкурсната комисия ще преценява професионалните и деловите качества на кандидатите като прави конкурса по обявения начин (тест, практически изпит и т.н.), включително задължителното интервю, при което ще може да ползва информация за представянето на кандидата на централизирания етап. Това ще подобри качеството на провеждания подбор, пише в мотивите.

Запазва се възможността за централизирани конкурси не само за младши експерти, но и за други длъжности, за които няма изисквания за професионален опит и ранг (инспектор, юрисконсулт, счетоводител и др.), както и за длъжности, предвидени за заемане от хора с трайни увреждания. Това ще ускори и облекчи съответните конкурсни процедури и ще осигури по-голяма оперативност на администрациите при заемането на такива длъжности, пише в мотивите.

Предложени са и промени, насочени към по-голяма прозрачност: публикуване на обявлението за конкурса на електронната страница на съответната администрация и обявяване на класирането на кандидатите от първо до трето място на електронната страница на администрацията.

Ровят в заплатите на чиновниците заради модела „Дянков"

Със законопроекта се предлага първото преназначаване или преминаване на ръководна длъжност, да се извършва след успешно преминаване на тест, организиран от Института по публична администрация, за определяне нивото на общите компетентности и познания, необходими за заемането на ръководни длъжности. Целта е да се осигури равнопоставеност с кандидатите, които заемат ръководна длъжност чрез конкурс.

Предложените изменения ще дадат възможност при преназначаване и преминаване на ръководна длъжност да се селектират кандидати на базата на независима, обективна и стандартизирана оценка на компетентностите, необходими за заемането на ръководна длъжност. Това ще гарантира прозрачност на съответната процедура и ще осигури единен подход за всички случаи на заемане на ръководна длъжност, се отбелязва в мотивите.

С предложението се предлага подбор да се извършва не само при преназначаване на по-висока длъжност, но и при преназначаване на длъжност, определена за ключова в администрацията.

Предлагат се и законодателни промени, които ще ограничат назначенията без конкурс - по заместване.

В мотивите се отбелязва, че в административната практика с годините е наложен модел, при който се злоупотребява със съществуващите в Закона за държавния служител възможности за назначаване без конкурс. Тези възможности са създадени за особени случаи, но постепенно са се превърнали в преимуществен подход за назначаване. По данни от Доклада за състоянието на администрацията през 2014 година от общо 10 181 назначения и преназначения на държавни служители по смисъла на Закона за държавния служител, след конкурсна процедура са назначени 1887 служители. Почти толкова са назначени и без конкурс - 1255 по заместване на непълно работно време.

Със законопроекта се регламентира задължителното изискване заместникът на отсъстващ държавен служител да е преминал централизирания етап на конкурса, с което ще докаже, че притежава общите компетентности и основните познания, необходими за заемането на държавна служба. Възможността за преназначаване на заместника на друга длъжност в същата администрация не се отнема, но се въвежда изискване за изтекъл едногодишен срок за изпитване и наличие на годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, напълно отговаряща или надвишаваща изискванията за изпълнение на длъжността. Това гарантира, че заместващият служител е доказал и специфичните си компетентности при работа в реална среда, пише в мотивите.

Забранява се назначаването на служители на ръководни длъжности на непълно работно време, тъй като функциите на ръководство се осъществяват по отношение на подчинени служители, които са назначени на пълно работно време.

Законодателните предложения предвиждат да се въведе използването на информационен портал за мобилност, в който ще се обявяват всички длъжности, определени за заемане по този ред. Чрез налагането на единния портал за мобилност ще се осигури пълна прозрачност и ще се улесни кандидатстването. При наличие на повече от един кандидат, органът по назначаване може да направи подбор, което ще даде възможност да се избере най-подходящият кандидат, пише в мотивите.

3,5 млрд. излиза издръжката на чиновниците

Въвежда се възможност държавният служител да заеме длъжност по мобилност и без съгласие на органа по назначаването на изпращащата администрация, след подаване на едномесечно предизвестие. Това е насочено както към съчетаване на интересите на приемащата администрация с интересите на служителите, така и към разширяване на възможностите за кариера и на приложението на мобилността между администрациите. С разпоредбите се затваря възможността за осъществяване на мобилност на служители, назначени без конкурс.

Според мотивите въвеждането на промените ще позволи на администрациите по-бързо да намират необходимите им опитни експерти, а на служителите - да имат повече и по-добри възможности за кариера.

Създава се механизъм за нова форма, своеобразна "вътрешна мобилност". Със съгласието на държавния служител, той може да бъде преместен за срок не повече от четири години да изпълнява друга длъжност, ако отговаря на минималните и специфичните изисквания за заемането й. След приключване на преместването държавният служител заема предишната си длъжност, а когато тази длъжност е съкратена, му се предлага друга равностойна длъжност по служебно правоотношение в същата администрация.

Предложените промени ще решат практически проблеми в администрациите, особено в случаите на ключови длъжности, които са свободни или титулярът отсъства дългосрочно, пише в мотивите.

Източник: БТА