/ ThinkStock/Getty Images
По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания - Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2018 г. намаляват с 0.8% спрямо края на септември 2018 г., и са 68 000. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” - с 11.3% и „Добивна промишленост” - с  9.2%.

Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Операции с недвижими имоти” - с  6.9%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 28.0 и 15.3%.

С 232 лв. е по-ниска средната работна заплата в областта от тази за страната през третото тримесечие на 2018 г.

Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на декември 2018 г. не се е променил в сравнение с края на декември 2017 година. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” - с 0.6 хиляди и „Транспорт, складиране и пощи”- с 0.3 хиляди, а най-голямо увеличение - в „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 0.5 хиляди.

В процентно изражение намалението е най-значително в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - със  17.3%, а най-голямо увеличение е регистрирано в „Операции с недвижими имоти” - с  22.7%.

В края на четвъртото тримесечие на 2018 г. в частния сектор са работили 68.1% от всички наети в област Велико Търново. Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2018 г. в областта е 906 лв., за ноември - 908 лв. и за декември - 912 лева. 

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата в областта е 909 лв. и е с 24 лева по-висока спрямо предходното тримесечие, но е с 262 лв. по-ниска от средната за страната (1171 лева). В сравнение с останалите области в страната по равнище на работна заплата област Велико Търново се нарежда на 15-то място.    

Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. спрямо предходното трето тримесечие - с 9.0%, е регистрирано в икономическа дейност „Образование”, а най-голямо намаление се наблюдава в дейност „Операции с недвижими имоти” - с 14.9%. 

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата в област Велико Търново нараства с 8.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Други дейности” - с 31.9% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 14.2%.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2018 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 260 лева и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 1 220 лева.

И през това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” - 569 лева и „Професионални дейности и научни изследвания” - 595 лева. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 8.1%, а в частния сектор - с 8.2%.