Информация за собствениците на пчелини на територията на община Горна Оряховица

15 уведомления от Севлиево и Габрово за стопанисване на пчелини и отглеждани на плодове и зеленчуци
15 уведомления от Севлиево и Габрово за стопанисване на пчелини и отглеждани на плодове и зеленчуци

Община Горна Оряховица, в изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г., изм. ДВ, бр. 16 от 22.02.2019 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, уведомява заинтересованите собственици на пчелини на територията на общината, че секция „Сигнализация и Телекомуникации“ Горна Оряховица, ще проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние шест метра от глава релса от двете страни, с препарат НАСА 360 СЛ, карантинен срок 30 дни, доза 4% разтвор, по следния график : 

16.05.2019 г. - в участък Горна Оряховица – Русе

17.05.2019 г.  - в участък Горна Оряховица – Радунци

23.05.2019 г.  - в участък Горна Оряховица – Каспичан