/ РИОСВ-Русе
Деца от Първа частна занималня-Русе гостуваха в центъра за управление на корабния трафик (РИС-Център) по повод Деня на река Дунав.

Търси се храна за червените ангъчи в базата „Калимок“ в Нова Черна

Образователната инициатива „Дунавкознайковци“се организира съвместно от СПД „Ръководство на корабния трафик - река Дунав” към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, РИОСВ, Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионална лаборатория към ИАОС.

РИОСВ-Русе

Бяха взети проби от води от река Дунав, които са изпитани по експресен метод за ниво на pH, електропроводимост и разтворен кислород. Резултатите по категоричен начин показаха, че водите на река Дунав са с добро качество.

Отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие

Представено беше и международното съвместно изследване на река Дунав Joint Danube Suvey (JDS4), което започна в края на миналата седмица. Домакините на събитието запознаха детайлно децата с всички подробности в работата на системата БулРИС - как се управлява и контролира корабният трафик, какво се прави при сигнал за бедствие или авария.

Дунаковзнайковците подробно се запознаха с взаимодействието между различните институции в общата мисията за опазване на река Дунав.

Записани са цифрови координати на защитено растение в Русенска област

На 27 юни в Будапеща беше дадено официалното начало на четвъртото съвместно изследване на река Дунав - Joint Danube Survey (JDS). JDS4 е едно от най-големите изследвания на речен басейн в света, което се провежда на всеки шест години в страните от Дунавския басейн. Организатор на JDS4 е Международната комисия за опазване на река Дунав.

Основната цел е да се съберат данни за внимателно подбрани елементи за оценка на състоянието на водите по цялото протежение на река Дунав и неговите основни притоци.

Проектът хармонизира опита и практиките за мониторинг на водите в Дунавските страни, следвайки Рамковата директива на ЕС за водите (РДВ), която задължава държавите членки да постигнат добро състояние на водите.