елени
елени / Guliver/Getty Images
788 тона концентриран фураж, а също 184 тона груб фураж и 74 тона сочен фураж са вложени през 2018 г. за подхранването на дивеча на територията на ловните стопанства в обхвата на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово. За успешното осъществяване на ловностопанската дейност и поддържането на добра популация на дивеча в държавните ловни стопанства се извършват редица дейности.

Ежегодно се създават и поддържат биотехнически съоръжения, необходими за наблюдение и подхранване на дивеча – хранилки, солища, сеновали, чакала, волиери за ловни птици.

Създават се и се поддържат дивечови ниви, ливади и пасища, с цел подобряване естествените качества на биотопите и осигуряване на естествена хранителна база на дивеча. С обработването на площите се цели най-вече да се осигури храна за животните в периодите на недостиг – края на лятото и началото на есента, както и през зимния период. Засяват се различни житни култури за зелено подхранване, обработват се и се засяват с царевица около 8000 дка дивечови ниви, като от тях се прибират и фуражите за зимно подхранване на дивеча. 

Подхранването е основно ловностопанско мероприятие. Намаляването на зимните загуби и успешното възпроизводство на дивеча през пролетта и лятото зависят изключително от храната. Когато подхранването се извършва правилно - хранилките са построени на подходящи места, почистват се от сняг и се зареждат редовно, зимните загуби се свеждат до минимум.

Ръководството на предприятието и неговите териториални поделения - държавните ловни стопанства се отнасят с дългосрочна отговорност към развитието на ловното стопанство в региона, в основата на която стои правилното стопанисване на дивеча, неговото опазване, съхраняване и достигане на оптимални запаси.

Наред с това предприятието произвежда и доотглежда ловни фазани от два вида корейски и монголски, в две ферми за производство на ловни птици – „Хотанца” и „Сеслав”. През 2018 год. в двете фазанарии са отгледани близо 20 000 фазана и са разселени близо 1100.

През пролетта на миналата година 15 000 малки балкански пъстърви бяха пуснати в планинските реки на територията на Държавно ловно стопанство „Росица” – Лъгът и Природен парк „Българка“. Балканската пъстърва е местен вид, чието оцеляване е застрашено без подпомагане на популацията чрез разселване.

Природните условия на Северноцентралното държавно предприятие, обхващащо областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград са изключително разнообразни. Те съчетават в себе си буковите гори по северните склонове на Централна Стара планина с надморска височина до 1500 м., дъбовите гори в равнинно-хълмистия и пресечен терен на Лудогорието, и естествените липови формации разположени в Дунавската равнина. Всички те са изключително благоприятна среда за развитието на различни видове едър и дребен дивеч.