От външно министерство изпратиха до медиите протокола, подписан в неделя от министрите на външните работи на Република България и Република Северна Македония Теодора Генчовска и Буяр Османи след проведеното в неделя второ заседание на Съвместната междуправителствена комисия по чл. 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между двете страни.

В дългия 30 страници документ по хронологичен ред са изброени всички официални срещи между високопоставени лица на двете държави и резултатите от тях. 

Описани са и точки областите, по които двете дъжрави ще си сътрудничат. Това са: Областта на икономическото сътрудничество, селското стопанство, финансите, транспорта, съобщенията, енергетиката, ефективно управление, опазване на околната среда, дигитална трансформация и електронно управление, върховенство на закона, сътрудничество в областта на пощенските услуги, туризъм, отбрана, здравеопазване. 

В съответствие с Договора от 2017 г. и взаимния интерес от утвърждаване на добросъседските и партньорски отношения, двете страни се ангажират да изпълняват следните мерки и дейности :

Правителството на Република България заявява готовност да даде съгласие за провеждане на първата Междуправителствена конференция на ЕС с Република Северна Македония с разбирането, че следващата Междуправителствена конференция за завършване на фазата на отваряне на преговорите за членство ще се проведе веднага след като Република Северна Македония включи в своята Конституция тези нейни граждани, които живеят на територията на тази държава и са част от други народи, какъвто е българският народ, пише в подписания двустранен протокол. 

I. Мерки, които да бъдат предприети преди междуправителствената конференция за приключване на фазата на откриване на преговорите за членство на Република Северна Македония в Европейския съюз

Правителството на Република Северна Македония изразява съгласие, че следващата Междуправителствена конференция с ЕС за затваряне на фазата на отваряне на преговорите за членство на Република Северна Македония в ЕС ще се проведе след влизане в сила на измененията в Конституцията на Република Северна Македония за включване на тези нейни граждани, които живеят на територията на тази държава и са част от други народи, какъвто е българският народ, съгласно вътрешните процедури, включително чрез конституционен закон за тяхно прилагане. Правителството на Република България заявява готовност веднага след приемането на заключения на Съвета, съгласно окончателното предложение на Френското председателство, да вдигне своите резерви по проекта на Споразумение между ЕС и Република Северна Македония за статута на ФРОНТЕКС. Правителството на Република Северна Македония, в съответствие с чл. 11 ал. 5 от Договора, потвърждава ангажимента, че нищо от нейната конституция не може и не трябва да се тълкува, че представлява или някога ще представлява основа за намеса във вътрешните работи на Република България с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Република Северна Македония.

Двете страни да обменят, в съответствие с чл.12 от Програмата между правителството на Република България и правителството на Република Северна Македония за сътрудничество в областта на образованието и науката, копия на всички методически указания, учебници, учебни помагала и други релевантни учебни материали в образователната програма на двете държави.

Говор на омраза

Страните потвърждават ангажимента си за предприемане на действия срещу прояви на говор на омраза и определят министерствата на външните работи като институции за контакт и за информиране на компетентните институции при съвместното идентифициране на такива случаи при надписи върху обществени сгради и паметници, текстове в учебници и учебни програми, както и в публичното пространство.

Страните ще създадат, без забавяне, съответната процедура и конкретните стъпки за предприемане на бързи и ефективни действия при идентифицирането на такива случаи. Двете страни ще предприемат ефикасни мерки за предотвратяване на недобронамерена пропаганда от страна на институции и агенции и ще обезкуражават дейности на частни субекти, насочени към подстрекателство на насилие, омраза или други подобни действия, които биха навредили на техните отношения.

Реабилитация на жертвите на репресии на комунистически период

Правителството на Република Северна Македония, в съответствие с Декларацията за извинение към жертвите от репресиите на режима в периода 1945-1990 г., приета през 2006 г. от Събранието на тогава Република Македония и в духа на Резолюцията на Европейския парламент за Европейската съвест и тоталитаризма от 2009 г., да препотвърди, че осъжда и се извинява за несправедливостите и репресиите, извършвани в миналото, пряко или косвено, от югославските комунистически власти срещу граждани въз основа на тяхното етно-политическо самоопределение, вкл. по отношение на българите. Правителството на Република Северна Македония декларира, че ще създаде необходимата всеобхватна правна рамка за пълно отваряне на архивите на репресивния апарат на
бившите служби на държавна сигурност от комунистическия период, включително полиция, цивилно и военно разузнаване и контраразузнаване в периода 1945-1991 г. Тази всеобхватна правна рамка ще създава ясни възможности за свободен, неограничен и своевременен достъп, проучване, право на ползване, публикуване и институционално съхранение и опазване на съответните документи.

България декларира, че вече е обезпечила и ще продължи да обезпечава достъп до архивите на репресивния апарат на бившите служби на държавна сигурност от
комунистическия период, с което създава ясни възможности за свободен, неограничен и своевременен достъп, проучване, право на ползване, публикуване и институционално съхранение и опазване на съответните документи.

Темата за историята

При подписването на настоящия Протокол, страните ще публикуват, в срок от един месец, на интернет страниците на двете правителства всички резултати и препоръки от досегашната работа на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси. В изпълнение на чл. 8 ал. 3 от Договора, двете страни приемат да честват съвместно през2022 г. и 2023 г. всички общи исторически събития и личност, които вече са били
договорени от Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси. При наличие на политическа воля двете страни ще честват и други общи исторически събития и личности.

Правителството на Република Северна Македония ще подготви и представи примерен урок за 7-ми от образователната програма на Република Северна Македония по темата за Цар Самуил, в съответствие с препоръките на Комисията и в съответствие с чл. 8 ал.2 от Договора.

Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси ще разработи и изпълнява план за работа, който предвижда провеждане между 8 и 10 заседания годишно.

II. Мерки, които да бъдат предприети след междуправителствената конференция за приключване на фазата на откриване на преговорите за членство на Република Северна Македония в Европейския съюз Правителството на Република Северна Македония до началото на учебната година 2023- 2024 г. да промени съдържането на учебника по география за 7 клас във връзка с неоснователни етнически/териториални претенции.

Двете страни се съгласиха, при идентифициране на други случаи на неоснователни етнически/териториални претенции в учебници и учебни помагала, те да бъдат изтеглени от образователните им програми и тяхното съдържание да бъде променено. Двете страни последователно ще се информират за всички промени на съдържанието на всички учебници, учебни помагала и методически указания в своята образователна програма и ще предоставят копия на новите издания.

Говор на омраза

Двете страни да продължат да обменят чрез дипломатически канали между министерствата на външните работи информация относно прояви на говор на омраза,
идентифицирани при надписи и табели на обществени сгради и паметници, текстове в учебници и учебни материали, както и в публичното пространство на територията на другата страна и да информират в разумен срок за предприетите от съответната страна действия за отстраняване без забавяне на идентифицираните случаи на говор на омраза в публичното пространство.

Двете страни да гарантират, че държавното финансиране на нови книги, документалнииздания и списания, филми и друга художествена продукция, паметници на културата и чествания ще се осъществява в духа на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, като в този контекст всеки субект, финансиран от държавата, ще потвърждава в изрично и обвързващо изявление, че ще следи с необходимото внимание въпроса за недопускане на всички форми на говор на омраза и неспазването на това задължение ще представлява основание за спиране и възстановяване от страна на субекта на отпуснатото държавно финансиране.

Двете страни ще предприемат ефикасни мерки за предотвратяване на недобронамерена пропаганда от страна на институции и агенции и ще обезкуражават дейности на частни субекти, насочени към подстрекателство на насилие, омраза или други подобни действия, които биха навредили на техните отношения.

Реабилитация на жертвите на репресии на комунистически период

Правителството на Република Северна Македония, в период до една година, да създаде необходимата всеобхватна правна рамка за пълно отваряне на архивите на репресивния апарат на бившите служби на държавна сигурност от комунистическия период, включително полиция, цивилно и военно разузнаване и контраразузнаване в периода 1945-1991 г. Тази всеобхватна правна рамка ще създава ясни възможности за свободен, неограничен и своевременен достъп, проучване, право на ползване, публикуване и институционално съхранение и опазване на съответните документи. Правителството на Република България да сподели своя опит в тази област, включително по отношение създаването на специализиран централизиран архив, на основа на приетото от страната през 2006 г. законодателство в областта. България ще продължи да осигурява достъп до архивите на репресивния апарат на бившите служби на държавна сигурност от комунистическия период, с което ще продължи да създава ясни възможности за свободен, неограничен и своевременен достъп, проучване, право на ползване, публикуване и институционално съхранение и опазване на съответните документи.

Темата за историята

Двете страни да се придържат към одобрените от Съвместната междуправителствена комисия по чл. 12 текстове като основа за организирането, съвместно или индивидуално, на чествания, както и да се придържат към тях в публични речи и изявления относно общи исторически събития и личности, за които въпросните чествания биват организирани. Двете страни, чрез компетентните институции, да изготвят и представят примерни уроци на основа на препоръките на Комисията, по които Комисията е постигнала съгласие, същите да бъдат приложени към Протокола от следващото заседание на Съвместната междуправителствена комисия по член 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество и в бъдеще да се включат в учебните програми, учебниците и релевантните учебни материали, като същите препоръки да бъдат взети под внимание и в съответствие с тях да бъде приведено съдържанието на надписите на паметници, табели, информационни материали в музеи и други обекти с образователно и културно значение, както и релевантната информация в електронни информационни масиви с публичнасобственост.

Двете страни ще насърчат Комисията да завърши прегледа на периода на Средновековието в срок до една година от подписването на настоящия Протокол.
На следващото заседание на Съвместната комисия по чл. 12 от Договора, двете страни да одобрят препоръките на Комисията по целия период през периода на Средновековието. В изпълнение на т. 3, ал. 3 от Протокола от първото заседание на Съвместната Междуправителствена комисия от 2019 г., правителствата на двете страни да насърчат Комисията да изготви и да предложи на двете правителства препоръки за съвместно отбелязване на общи исторически събития и личности, в срок до една година от подписването на настоящия Протокол.

Двете страни, не по-късно от учебната 2024-2025 г., да приведат в съответствие, където е необходимо, всички учебници по история в учебната програма, така че да отразяват постигнатите до този момент резултати от работата на Комисията, в съответствие с чл. 8 ал. 2 от Договора.

Двете страни да продължат да подкрепят и окуражават дейността на Комисията, поемайки ангажимент да продължат да хармонизират релевантните учебници и учебни програми, в съответствие с резултатите от работата на Комисията, утвърдени от двете правителства. Двете страни подкрепят и окуражават Комисията да завърши работа по всички периоди от общата история, която свързва двете държави и народите им, в съответствие с чл. 8 ал.2 от Договора, с цел цялостното имплементиране на тези нейни препоръки в образователните програми до членството на Северна Македония в Европейския Съюз.

Република Северна Македония ще предприеме мерки за осигуряване на ефективен достъп до равни права, защита от дискриминация и опазване на културата и идентичността на българската общност в Република Северна Македония:

• Постигане на устойчиви резултати в превенцията и реакцията срещу прояви на език на омраза към българите в Република Северна Македония в публичното
пространство в Република Северна Македония;

• Постигане на устойчиви резултати в превенцията, разследването и наказателното преследване при престъпления от омраза, прояви на език на омраза и на
дискриминация срещу българите в Република Северна Македония;

• Предприемане на ефективни мерки за повишаване на осведомеността относно институционалните механизми по правата на човека и повишаване на доверието на българите в Република Северна Македония към тези механизми и национални институции;

• Постигане на устойчиви резултати за гарантиране на свободното упражняване на правата на българите в Република Северна Македония за свободно изразяване,
опазване и развитие на идентичността и специфичните характеристики на тяхната общност, както и за свободно използване на символите на тяхната общност;

С подписването на настоящия Протокол, България потвърждава, че ще даде съгласие за приемане на окончателното предложение на Френското председателство на Съвета на ЕС от 30 юни 2022 г. за приемане на Преговорната рамка и провеждане на Междуправителствените конференции за отваряне и затваряне на фазата на отваряне преговорите за присъединяване на Република Северна Македония към ЕС, пише в двустранният протокол, подписан в неделя между външния министър на Република Северна Македония Буяр Османи и Република България Теодора Генчовска. 
МВнР