Министерство на финансите
Министерство на финансите / БГНЕС
Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към април 2020 г. е положително в размер на 1 631,5 млн. лв., съобщава министерството на финансите.

Положителното салдо се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 188,1 млн. лв. и по европейските средства в размер на 443,3 млн. лева.

Размерът на фискалния резерв към 30 април е 11,0 млрд. лв., в това число 10,5 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Приходите, помощите и даренията по КФП към април 2020 г. са в размер на 14 623,3 млн. лв. или 32,9 на сто от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година те намаляват номинално с 552,9 млн. лева. При данъчните и неданъчните приходи се наблюдава спад с 924,0 млн. лв. (6,4 на сто), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 371,0 млн. лв. (48,7 на сто), сравнени с данните към април 2019 година.

Забавянето в приходите се дължи основно на негативните ефекти от влошената вътрешна и външна среда след въвеждане на ограниченията във връзка с борбата с разпространението на COVID-19 в България и света, както и на удължаването на сроковете за деклариране и внасяне на задълженията по Закона за корпоративното подоходно облагане, по Закона за данък върху доходите на физическите лица и по Закона за местни данъци и такси, което измести част от постъпленията за месец март и април за второто полугодие на годината, отчита финансовото министерство.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към април 2020 г. възлизат на 12 991,8 млн. лв., което е 27,1 на сто от актуализираните годишни разчети. За сравнение разходите по КФП към април 2019 г. бяха в размер на 12 476,5 млн. лева.