Продължава работата по проекта за реинтеграция на отпаднали ученици
Продължава работата по проекта за реинтеграция на отпаднали ученици / netinfo

Продължава успешната реализация на дейностите по проект „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен, финансиран по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с бенефициент Община Сливен, в партньорство с I СОУ „Хаджи Мина Пашов” гр. Сливен, ОУ „Христо Ботев” с. Самуилово, ОУ „Найден Геров” с. Гавраилово, ОУ „Черноризец Храбър” с. Крушаре и сдружение Ромска академия за култура и образование гр. Сливен. Стойността на проекта, съгласно Договор № BG051PO001-4.1.06-0011-C0001 е 230 438, 82 лв. за период от 13 месеца и 21 дни.

С цел по-ефективното интегриране на отпадналите ученици и постигане устойчивост на резултатите от проекта организирахме три еднодневни обучителни екскурзии  и тридневна лятна академия.

Първата екскурзия  бе проведена до гр. Казанлък и гр. Стара Загора. Децата посетиха Казанлъшката гробница, разположена в парк „Тюлбето”. Този паметник запозна децата с живота и бита на траките. Втората част на екскурзията включваше посещение на Регионален исторически музей и Зоопарка в гр. Стара Загора. Историческият музей е сред най-старите музеи в България. В комплекса децата имаха възможност да наблюдават оригинални експонати от различни епохи. Повечето сбирки са изключителни по своята стойност и са свързани с историята на българския народ от Възраждането до наши дни.

Вълнуващи бяха срещите на децата с различните видове животни, намиращи се в Зоопарка на града,  разположен в живописна местност на територията на парк "Аязмото". Какво по-неповторимо  изживяване за децата да се срещнат „очи в очи”  с дивата природа.

Втората екскурзия бе до гр. Бургас. Там учениците посетиха Фестивала на пясъчните фигури, където имаха „вълнуваща среща” с гениални учени, хора на изкуството, смели изследователи и велики българи. Разходката в морската градина обогати познанията им за морската флора на България.

До възрожденския град Котел проведохме третата екскурзия. Там учениците имаха възможност да наблюдават експозициите в Музея на възраждането, Галатанското училище, Етнографския музей и  Природонаучния  музей. Запознаха се с възрожденската история на града. Докоснаха се до светини на българщината. Усетиха духа и атмосферата на стария котленски дом.

С тридневната лятна академия  на с. Ичера създадохме различна среда за децата, където класната стая бе заменена с поляната. Целта бе да ги откъснем от света на новите технологии, за да се научат да живеят здравословно, наслаждавайки се на природата с грижа за съхраняване многообразието от растителни и животински видове. Тридневният престой в с. Ичера бе причина да се създадат реални приятелства, а не виртуални. Децата станаха по-комуникативни с провеждането на опознавателен поход до местността „Момина сълза”. Учителите организираха забавни игри, които стимулираха творческата мисъл на децата. В конкурса за рисунка всеки участник в лятната академия пресъздаде своите преживявания и вълнения с молив и акварел.

През месец септември бяха подновени учебните занятия за 110 отпаднали ученика, разпределени в 13 групи с 13 учители за допълнителни занимания, свързани с учебното съдържание и интеркултурни дейности за формиране на подходящи социални и комуникационни умения. Целта е създаване  на условия за пълноценно включване на отпадналите ученици в образователната система и запълване на пропуските им в учебното съдържание. Интегрирането на отпадналите ученици в училище е условие за поддържане мотивацията на деца и родители за повече знания и умения. Постоянният контакт с тях за реализиране на планираните дейности, минимизира риска от повторно отпадане на учениците от образователната система.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. Община Сливен носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, като официална позиция на Европейския съюз.