бюро по труда
бюро по труда / Дарик Русе, архив
През септември постъпилите на работа регистрирани безработни от община Русе са 429, с 185 повече от август. Започналите работа безработни с работническа професия са 101, специалистите са 241, а тези без квалификация - 87. От всички устроени на работа 275 са жени, а 87 са младежи, постъпилите на работа безработни с увреждания -24, висшистите са 166 /39%/ и продължително безработните 32. Със съдействието на трудовите посредници е осигурена заетост на 376 души.

На първичния трудов пазар са наети 391 безработни, а по програми, мерки и схеми за заетост - 38. Общо обявените през септември свободни работни места от работодатели на територията на община Русе са 527. Тенденцията за увеличено търсене на работна сила продължава и през този месец. На първичния трудов пазар са обявени 450 СРМ. През септември от частния сектор са обявени 261 свободни работни места, а в зависимост от икономическите дейности най-много са заявени отново от преработващата промишленост /227/.

Следват административните и спомагателните дейности /59/, обрзованието /47/, търговията /34/, здравеопазването /19/, транспорта /18/, строителството /11/ и др. Като най-търсени през септември могат да се посочат следните професии: учители, служител запитвания, зареждачи пром. производство, машинен оператор шиене, машинен оператор, производство на части за автомобили и производство на мебели, спомагателен работник в шевно производство, шивач, гладач, техник, механик, работник, производство на вино, строител жилища, водачи ССМ, склададжия, пом. сладкар, общи работници, и др. На субсидирания трудов пазар в община Русе през септември са обявени 66 СРМ, 52 от които са по схеми на ОПРЧР.

По стартиралата през юни схема ”Ваучери за заети лица” по ОПРЧР до 30.09.2017 г. са издадени 525 ваучери за обучения по ПК и КК и са започнали 49 курса за ПК и КК. • През септември стартираха две нови схеми на ОПРЧР - ”Готови за работа” и ”Родители в заетост”: Основната цел на схема ”Готови за работа” е стимулиране активността на младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост и не са регистрирани като безработни в Дирекциите „Бюро по труда”, както и да се подобрят възможностите им за трудова реализация. До края на септември 2017 г. са попълнени 13 карти за участие в схемата от неактивни лица до 29г. За схема ”Родители в заетост” основната цел е осигуряване на по-добро съвместяване на професионалния с личния живот на родителите с малки деца и предоставяне на заетост на безработни лица, чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за отглеждане на малки деца.

Крайният срок за подаване на заявления от родителите е 31.10.2017 г. Входящият поток безработни през септември е 510 души /500 новорегистрирани и 10 с възстановена регистрация/, с 38 по-вече спрямо август. Изходящият поток от безработни лица се увеличава и се състои от 613 души /със 193 по-вече спрямо август/. Като търсещи работа лица са регистрирани и 102 заети, 43 учащи и 65 пенсионери. Запазва се тенденцията за намаляване броя на регистрираните безработни лица и в края на септември техния брой за община Русе е 2473, със 103 по-малко спрямо август 2017г.

Равнището на безработица в края на септември 2017г. за община Русе е 3.1% , с 0,1 п.п по-малко от предходния месец и е с 3.4 процентни пункта под това за страната. За септември равнището на регистрираната безработица за страната намалява спрямо август и е 6,5%. Продължително безработните лица от община Русе /с престой в ДБТ над 1 година/ също намаляват и към края на септември са 297 /с 25 по-малко спрямо август/.

По професионален признак регистрираните безработни са почти без промяна спрямо месец август: специалисти - 41%, без специалност - 31% и с работнически професии - 28%. Разпределението на регистрираните безработни в общината според образованието през септември не се рзличава съществено от предходните месеци, като преобладават тези със средно образование – 1346 /54%/, хората с висше образование са 697 /28%/, а тези с основно и по-ниско образование - са 430/18%/. Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 37,8% /934/. Броят на регистрираните в ДБТ младежи от община Русе е 342, относителният им дял е – 13,8%. Регистрираните лица с намалена работоспособност са 282.