/ iStock/Getty Images
Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив постави срок до 15 февруари на кметовете на седемнадесетте общини на територията си да предприемат строги мерки по изпълнение на ангажиментите си за управление на отпадъците, съобщиха от екоинспекцията.

До тази дата те трябва да изготвят краткосрочни и дългосрочни планове за извършване на проверки за наличие на нерегламентирани сметища, включително на речните легла и прилежащите им територии, които да изпратят на екоинспекцията.

Напрежение в „Столипиново“ заради незаконни сметища, хората готвят жалба до РИОСВ

Тези планове трябва да включват мерки за организация и контрол на дейностите, свързани с образуването, събирането (включително разделното събиране), съхраняването, транспортирането, третирането на битови и строителни отпадъци във всяко едно населено място по такъв начин, че да не се допуска изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места, образуването на сметища и повторното замърсяване на вече почистени терени.

На всички кметове е дадено предписание да извършат проверки за наличие на нерегламентирани сметища на територията си, включително цялостен обход на речните легла и прилежащите територии.

В случай, че такива бъдат установени, почистването им трябва да организира до края на месец март, а  кметовете да предприемат мерки за недопускане на 
последващо замърсяване.

След този срок екипи на РИОСВ започват проверки за изпълнението на даденото предписание на място, като при необходимост ще се предприемат предвидените в Закона за управление на отпадъците административнонаказателни действия спрямо градоначалниците.

Освен от кметовете, екоинспекцията е поискала информация и от директора на Областно пътно управление за предприетите от институцията действия за контрол на замърсяването с отпадъци от пътните платна и съоръжения, обслужващите зони и крайпътните обслужващи комплекси. Тези територии е необходимо да бъдат почистени също най-късно до 31 март, след което предстоят строги проверки.

От екоинституцията се обръщат към гражданите с апел да проявят отговорност към околната среда и да изхвърлят отпадъците си единствено на позволените за това места, а в случай, че се натъкнат на нерегламентирани сметища, да сигнализират съответната община за местоположението им.