222 200 души са безработните у нас през първото тримесечие на 2009-а

222 200 души са безработните у нас през първото тримесечие на 2009-а
222 200 души са безработните у нас през първото тримесечие на 2009-а

Икономически активното население в страната на възраст 15 - 64 навършени години е 66,9 на сто от населението на същата възраст. През първото тримесечие на 2009 г. коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години запазва равнището си спрямо същия период на миналата година – 62,6 на сто.

През първото тримесечие на 2009 г. коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години запазва равнището си спрямо същия период на миналата година – 62,6 на сто. Коефициентите на заетост по пол също не отбелязват значимо изменение, като достигат съответно 67,1 на сто при мъжете и 58,3 процента при жените.

През първото тримесечие на 2009 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3262 800 души, а относителният им дял от населението на същата възраст – 49,5 на сто. От всички заети 1738700 души, или 53,3 на сто, са мъже и 1524 100 души или 46,7 на сто - жени.

Самостоятелно заети (с или без наети лица) или неплатени семейни работници са 380 200 души или 11,7 на сто от работещите, а 2882 600 души или 88,3 на сто, са наети лица. От наетите лица 2099900 души (72,8 процента) са в частния сектор, а 782 700 27,2 процента - в обществения. Делът на жените от наетите в частния сектор е 44,6 процента, а от наетите в обществения сектор – 58 на сто.

Повече от половината от заетите лица - 1862400 души или 57,1 на сто работят в сектора на услугите, в индустрията са заети 1184400 души, или 36,3 на сто, а в селското и горското стопанство – 216 000 души или 6.6%.

През първото тримесечие на 2009 г. безработните лица са 222200 души, от които 121800 мъже и 100 400 жени. Коефициентът на безработица е 6,4%, като спрямо първото тримесечие на 2008 г. не отбелязва съществено изменение.

Коефициентите на безработица по пол не се различават съществено и те са съответно 6,5 на сто за мъжете и 6,2 на сто за жените. За разглеждания период безработицата при мъжете се увеличава незначително - с 0,1 пункт, а при жените намалява с 0,5 пункта. Различието в равнището на безработицата по местоживеене остава значително - в селата безработицата е 10,3 на сто, като е близо два пъти по-висока от тази в градовете – 5,2 на сто.

Безработните младежи (15 - 24 навършени години) са 41400 души. Коефициентът на младежка безработица е 14,2 на сто, като по пол е съответно 16,8 на сто при мъжете и 10,5 процента при жените.

Продължително безработни (от една или повече години) са 97 7000 души или 43,9 на сто от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 2,8 на сто, като почти не се различава по пол - той е съответно 2,7 процента за мъжете и 2,9 процента за жените. В селата коефициентът на продължителна безработица достига 5,2 на сто при 2,1 на сто в градовете. С основно или по-ниско образование са 44,5 процента от продължително безработните лица.

От всички безработни 32700 души или 14,7 на сто търсят първа работа.