Диана Ковачева
Диана Ковачева / БГНЕС
Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становища до председателя на Народното събрание Росен Желязков и ресорните парламентарни комисии по внесения от Министерски съвет Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2024 г., по Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване и Законопроекта за бюджета на националната здравноосигурителна каса.

Становищата на омбудсмана са базирани на жалбите и проблемите на гражданите до институцията.

В Законопроекта за държавния бюджет за догодина проф. Ковачева посочва, че актуализацията на размера на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, регламентирани в чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), е дълго чакана стъпка и предвиденото увеличение на средствата ще бъде голяма подкрепа за семействата на децата с увреждания. Обръща обаче внимание на необходимостта от въвеждане на механизъм за автоматичното актуализиране на помощите.

Посочва и друг сериозен проблем, който не намира решение в Законопроекта за държавния бюджет за догодина – това е размерът на данъчните облекчения по чл. 18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Определените 7 920 лв., с които се намалява сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, не са актуализирани от 2008 г.

„Необходимо е да се подчертае, че към момента на въвеждане на облекчението минималната работна заплата е била 220 лв., като през годините размерът й се е увеличил повече от три пъти до 2023 г. За размера на данъчното облекчение обаче не е въведен механизъм за актуализиране“, аргументира се Ковачева.

Друг проблем, на който омбудсманът акцентира, е оставянето на гарантирания минимален доход като основа за определяне на размера на целевата помощ по чл. 18 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Според Ковачева липсата на изменение в нормативния акт създава усещане за неравно третиране и за неглижиране на потребностите и правата на уязвима група, която е сред най-бедните в нашето общество.

Проблемът с размерите на социалните помощи по ЗСПД също е сред акцентите в становището на обществения защитник. Диана Ковачева обръща внимание, че за поредна година няма актуализация на месечната помощ за отглеждане на близнаци (чл.7, ал. 6 от ЗСПД), която остава 75 лв., както и на размера на еднократната помощ за близнаци (чл. 6а, ал. 1 от ЗСПД) – 1 200 лв.

Омбудсманът подчертава още, че предложеното нарастване на максималния осигурителен доход от 3 400 лв. на 3 750 лв. се предлага без ясна формула.

В становището си по Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса омбудсманът подчертава, че заложеното увеличение на средствата за здраве с 1,136 млрд. лева е положителна стъпка, но обръща внимание, че това не води до съществено подобряване на достъпа на гражданите до здравеопазване, видно от последните 20 години. Посочва и че предвиждането на повече средства не е придружено от план за реформа, от каквато системата несъмнено се нуждае.

Посочва, че лекарствените продукти за лечение на острите заболявания при деца в извънболничната помощ не се заплащат от НЗОК, което поставя деца, най-вече от уязвими групи, родителите на които не разполагат с необходимите за закупуването им средства, в риск и невъзможност детето им да проведе своевременно предписаното му лечение, затова настоява лекарствата да бъдат поети от НЗОК.

Обръща внимание и на друг проблем – липсата на достатъчно средства за профилактични прегледи, изследвания и акушерската помощ за здравно неосигурени жени, нарушава техните права и правата на техните деца.

Омбудсманът посочва още, че в проектозакона не са предвидени достатъчно средства за лечение в страната или в чужбина на деца и възрастни, както и за заплащането на медицински изделия, високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална употреба, диетични храни за специални медицински цели и лекарствени продукти при деца.