/ ThinkStock/Getty Images
„Булгартрансгаз“ обявява открита процедура за изграждане на 2 нови компресорни станции „Расово“ и „Нова Провадия“, съобщиха от държавния газопреносен оператор.

Основните дейности, включени в обществената поръчка, предвиждат изработване на инвестиционен проект, доставка на материали и оборудване и строително-монтажно работи.

„Булгартрансгаз“ получава близо 55 млн. лв. за ремонт на газопреносната мрежа

Прогнозната стойност на обществената поръчка е за над 351 млн. лева без ДДС

Икономически най-изгодната оферта ще се определи въз основа на избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно обективни показатели, включващи срокове за изпълнение, показател свързан с работата на газотрубинните двигатели, ценови параметри и процент на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане.

„Булгартрансгаз” ще строи газопровод от Варна до Оряхово

Срокът за подаване на оферти за участие в откритата процедура е до 10 юни 2019 г.
БГНЕС