Над 200 магистърски програми предлага ВТУ, разкриват пет нови направления
Над 200 магистърски програми предлага ВТУ, разкриват пет нови направления / DarikNews.bg

Пет нови магистърски програми предлага от новата учебна година Великотърновският университет. В Стопанския факултет вече ще може да се изучава "Управление на проекти". Педагогическият факултет ще предлага "Педагогика на обучението по техника и технологии". Три нови направления ще привличат кандидати за магистърски програми в Историческия факултет - "Русия и Югоизточна Европа (ХVІІ-ХХІ век)", "Културно-историческо наследство в България и Русия" и "Византинистика".

Великотърновският университет предлага повече от 200 магистърски програми по акредитираните професионални направления - Теория и управление на образованието, Науки за земята, История и археология, Педагогика, Изобразително изкуство, Обществени комуникации и информационни науки, Философия, Туризъм, Икономика, Социални дейности, Филология, Педагогика на обучението по..., Администрация и управление, Право, Информатика и компютърни науки, Религия и теология, Социология, антропология и науки за културата, Политически науки, Психология.

Документи за кандидатстване ще се приемат от 18 до 28 септември (от 8,00 до 16,30 ч.) в Ректората на ВТУ и в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация. Кандидатите подават следните документи: молба, оригинал и копие от дипломата за висше образование (оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след сверяване с копието) и квитанция за платена кандидатстудентска такса, която е в размер на 30 лв.

За придобиване на магистърска степен могат да кандидатстват мъже и жени, които имат завършено висше образование и притежават образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър", "бакалавър" или "магистър" и имат успех от дипломата за завършено висше образование не по-малък от "добър".

Класирането ще бъде обявено във факултетите на 3 октомври. Записването по факултети въз основа на издадена от ректора заповед е от 4 до 10 октомври.

Приемането на студенти за следдипломно обучение се извършва чрез конкурс по документи, а за определени магистърски програми с конкурсни изпити, интервю или по други критерии, определени от съответните факултети. Обучението се извършва в редовна, задочна или дистанционна форма.