Фискалният резерв е 3,8 млрд. лева в края на февруари
Фискалният резерв е 3,8 млрд. лева в края на февруари / снимка: Sofia Photo Agency, архив

По данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, бюджетното салдо по КФП към месец февруари е отрицателно в размер на 565,0 млн. лв., съобщиха от Министерството на финансите.

Бюджетното салдо се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 327,6 млн. лв. и по европейските средства в размер на 237,4 млн. лева. За сравнение бюджетното салдо към февруари 2011 г. бе отрицателно в размер на 750,5 млн. лв., или бюджетната позиция към февруари 2012 г. отчита подобрение със 185,5 млн. лв. спрямо същия период на предходната година.

Постъпилите приходи и помощи към края на месец февруари са в размер на 3 681,1 млн. лв., или 12,8 % от разчетите към ЗДБРБ за 2012 година. Съпоставени с отчетените приходи за същия период на предходната година постъпленията по КФП бележат номинален ръст от 11,5 % (378,4 млн. лв.), което се дължи в най-голяма степен на ръста на приходите от ДДС.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец февруари 2012 г. възлиза на 3 127,3 млн. лв., което е 14,5 % от годишните разчети. Приходите в частта на преките данъци са 499,7 млн. лв., което е 13,0 % от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 1 699,2 млн. лв., което е 14,9 % от годишния план, от тях приходи от ДДС са 1 080,6 млн. лв., или 15,2 % от плана, от акцизи - 595,6 млн. лв., или 14,4 %, от мита - 18,3 млн. лв., или 15,2 %. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 84,7 млн. лв., или 10,3 % от годишния разчет. Социално- и здравноосигурителните вноски към 29.02.2012 г. са 843,7 млн. лв., което представлява 15,2 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите са в размер на 553.8 млн. лв., или 7.7 % от разчета за годината.

Разходите по консолидирания бюджет (включително вноската на България за общия бюджет на ЕС) към 29 февруари 2012 г. възлизат на 4 246,1 млн. лв., което е 14,2 % от годишния разчет. В структурно отношение се наблюдава нарастване, основно при субсидиите и капиталовите разходи, което е свързано с усилията за ускоряване на усвояването на средствата от програмите и фондовете на ЕС. По-ранното изплащане от ДФ "Земеделие" на средствата по схемата за национални доплащания обуславя ръста при разходите за субсидии, докато при капиталовите разходи ръста се дължи основно на ускоряването при усвояването на средствата по Оперативните програми и фондове на ЕС. Текущите нелихвени разходи са в размер на 3 421,3 млн. лв. (15,2 % от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 326,0 млн. лв. (6,1 % от разчетите към ЗДБРБ за 2012 г.) и лихвените плащания - на 257,2 млн. лв. (35,9 % от планираните за 2012 г.).

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към 29.02.2012 г. от централния бюджет възлиза на 241.6 млн. лв., което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.

Фискалният резерв към 29.02.2012 г. е в размер на 3,8 млрд. лева. В началото на месец март ЕК възстанови платените с национални средства през декември и януари плащания по схемите за единни плащания на площ (СЕП) в общ размер на 683,9 млн. лв., с което се компенсира временния спад на ресурса във фискалния резерв от началото на годината вследствие на тези плащания.

Данните за изпълнението на консолидирания бюджет към 29 февруари 2012 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория "Бюджет"/"Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на консолидирания бюджет, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.