/ dariknews.archive
Предложение за стартиране на нова процедура за отдаване под наем на Летния театър в парк „Кайлъка“, влиза за обсъждане този месец в комисиите на Общински съвет-Плевен.

Тестова система помага на хотелиерите да се запознаят с важни изисквания на Закона за туризма

"Причината е изтичане срока на договора, с който Общинският съвет е предоставил този общински имот под наем през 2014 г.", информира председателят на местния парламент Мартин Митев.

В изпълнение на решения от април и май 2014 г. на Общински съвет и заповед на кмета на Общината от юли 2014 г. между общинското предприятие "Жилфонд" и фирма „Нивел" ООД е сключен договор, с който общински имот - публична общинска собственост „Летен театър" в парк „Кайлъка“ е предоставен под наем.

Комисии в ОбС ще обсъждат връщане на стария механизъм за месечна такса в детските ясли и градини

Договорът е от 04 ювгуст 2014 г., като договореният месечен наем е съответно 375 лв. без ДДС. Сумата е съобразена със състоянието на театъра към момента на сключването, което е било лошо и ползването на същия не е било възможно без извършване на основен ремонт. Застроената площ на имота е 1938 кв.м., в т.ч. гримьорна на два етажа, сладкарница и кинокабина в „Кайлъка".

На 04 август 2019 г. срокът на договора изтича, поради което е изготвена нова оценка за наем от лицензиран оценител. След подробен оглед и запознаване със състоянието на общинския имот и извършените от наемателя подобрения, изчисленият нов месечен наем е в размер на 521 лв. без ДДС.

Проведе се обществено обсъждане на Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на Община Плевен

Във връзка с горното следва да се проведе нова процедура по отдаване под наем на Летния театър, като съгласно Закона за общинската собственост /ЗОС/ части от имоти - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем след решение на Общинския съвет за срок до 10 години.

Във внесеното до ОбС, предложение за това се посочва също, че отдаването под наем на Летния театър ще се извърши чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в общинската администрация при изчислената от лицензирания оценител първоначална наемна цена.