/ пресцентър
Програма с допълнителни техники и мерки за редуциране на дървесния прах от производството на Кроношпан в Бургас беше официално представена от ръководството на компанията на РИОСВ и Община Бургас. Въвеждането на новите технологични решения е предвидено да бъде изпълнено за времето от декември 2018  до януари 2020 година.
 
Станцията на "Кроношпан" за измерване на ФПЧ работи. Само веднъж са били над нормата

Целта е през този период в производствените линии в Бургас да бъдат внедрени най-добрите налични техники в сектора „дървопреработване“ в ЕС, за да бъдат изпълнени новите изисквания за допустими емисии от производства и въздействието им върху околната среда.

До ноември 2019 година в рамките на програмата ще бъдат надградени съществуващите съоръжения чрез монтиране на  нови ръкавни филтри и „циклон“ филтри. Предвидено e и да бъде въведен в работен режим нов електрофилтър на съоръжението за подгряване на термомасло.

През идната година ще бъдат взети допълнителни мерки и по разширяване на обхвата на новата защитна ограда около предприятието. След изграждането си обновеното преградно съоръжение вече ще достига височина 8 метра и ще бъде разположено покрай строителния хипермаркет „Мастерхаус“, по границата с булевард „Проф. Якимов“ и покрай надлеза на улица „Одрин“.

„Кроношпан“ ще купува нова станция за мониторинг на фини прахови частици

С всички тези нововъведения трябва да бъдат постигнати стойности по-ниски от нивата на ФПЧ допустими от новата директива, които влизат в сила в края на 2019. До момента като част от поетите ангажименти пред МОСВ, Община Бургас и пред жителите на града от Кроношпан инвестираха в обособяване на зелен пояс, покриване транспортната лента на дробилката за дървесни трески, изграждане на предпазни плътни стени (от изток, запад и север) около складовите площи за трески, изграждане на покрита площ  за съхранение на стърготина, закупуване на почистващ автомобил и закупуване на автоматична станция за непрекъснат мониторинг на ФПЧ10.

И досега Кроношпан България ЕООД изпълнява стриктно заложените в комплексното разрешително норми на допустимите емисии. Пример за изпълнени изисквания в тази посока е въведеният в експлоатация електрофилтър за мокра очистка на газовете при сушене на дървесина, чийто модел беше определен от Европейската комисия като пример за най-добра налична техника в бранша през 2015 год.

Капацитетът на съоръжението му позволява да покрие напълно и новите изисквания на европейската директива 2010/75/ЕС, които влизат в сила през ноември 2019 год. и са вече залегнали в българското законодателство. В Кроношпан вече е осигурено напълно необходимото финансиране за закупуване на новите съоръжения и технологии, а в момента се работи по избор на доставчик на оборудването.