кланица
кланица / iStock/Getty Images
Животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по нова схема за държавна помощ "Инвестиции за изграждане на кланични пунктове". Документи се приемат в Областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" по място на осъществяване на дейността по проекта от 15 до 31 юли т.г., информират от фонда.

По схемата се възстановяват до 50 на сто от извършените разходите за инвестиции, като максималният размер на помощта е в размер до 90 000 лева.

Подпомагането се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за изграждане на стационарни кланични пунктове и/или за закупуване на мобилни такива за добив и транжиране на месо от собствени едри преживни животни (млечно и месодайно направление) и/или дребни преживни животни. Средствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване на целевото изпълнение на инвестицията.

Определеният бюджет на помощта за 2020 г. е сума в размер на 2 500 000 лв., който ще се разпределя до изчерпването му по реда на кандидатстване.
Целта на държавната помощ е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално - да намалят производствените разходи или подобряване и пренасочване на производството.

Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба нр. 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване, с дейност по отглеждане на едри преживни животни (ЕПЖ) и/или дребни преживни животни /ДПЖ/, както и организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Указанията за прилагане на схемата за държавната помощ и документите към нея са публикувани на интернет страницата на ДФ "Земеделие", посочват от финансовата институция.