ТЕЦ Брикел ще работи с минимални мощности
ТЕЦ Брикел ще работи с минимални мощности / DarikNews.bg, архив

Министерският съвет прие проект на Решение по отношение експлоатацията на ТЕЦ „Брикел" за настоящия отоплителен сезон 2010 - 2011 г.

Във връзка с невъзможността в краткосрочен план за намиране на решение за отоплението на град Гълъбово, правителството реши да позволи експлоатация на ТЕЦ "Брикел" с минимални мощности с цел осигуряване на необходимата топлинна енергия.

Окончателното извеждане на ТЕЦ „Брикел" от експлоатация ще се случи най-късно в края на месец април 2011 г. Работата на инсталацията през отоплителния сезон ще бъде контролирана от РИОСВ - Стара Загора с цел минимизиране на нарушенията на нормите за съдържание на серен диоксид в атмосферния въздух съгласно националното законодателство.

ТЕЦ „Брикел" трябваше да преустанови своята дейност след изтичане на разрешените за експлоатация 20 000 часа. Междувременно до края на 2007 г. трябваше да е изградена заместваща мощност за осигуряване на топлофикацията на град Гълъбово със средства от държавния бюджет.

В създалата се ситуация алтернатива за топлоснабдяването на град Гълъбово трябва да потърси кметът на града и да информира министъра на икономиката, енергетика и туризма и министъра на финансите за възможните решения. Необходимите средства за реализация на проект за топлофициране на града ще бъдат отпуснати от държавния бюджет в съответствие с поетия през 2003 г. ангажимент от страна на тогавашното правителство.