белезници жена затвор
белезници жена затвор / iStock/Getty Images
В област Стара Загора миналата година са приключили делата за 628 извършени престъпления. 616 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, 682 - с условно осъждане, 26 - с оправдаване, 16 с прекратяване и 288 - с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди са приключили делата за 1 298 извършени престъпления, което е с 3.2% по-малко в сравнение с 2018 година, отчитат от ТСБ-Югоизток.

През 2019 г. обвиняеми са били 1 608 лица, от които с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 590 лица, или 36.7% от общия брой на обвиняемите; условно осъдени са 667 (41.5%) лица; освободени от наказателна отговорност са 309 (19.2%) лица; оправдани са 24 обвиняеми лица (1.5%); на 18 лица делата са прекратени (1.1%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 1 257, като в сравнение с 2018 г. намалява с 3.8%.

Осъдените непълнолетни лица (14 - 17 години) са 73, или 5.8% от всички осъдени.

Броят на осъдените мъже е 1 135, или 90.3% от общия брой на осъдените лица. С най-висок брой и относителен дял са мъжете с влязла в сила присъда във възрастовата група 30 - 39 години - 26.3% от общия брой на осъдените мъже.

Осъдените жени са 122, като най-голям е делът им във възрастовата група 30 - 39 години - 27.0% от общия брой на осъдените жени.

В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лишените от свобода. През 2019 г. в област Стара Загора те са 1 002, или 79.7% от общия брой на осъдените лица.

Най-висок е относителният дял на лишените от свобода за срок от 6 месеца до 1 година (43.3% от всички осъдени на лишаване от свобода), следвани от лишените от свобода за срок до 6 месеца - 33.3%.