Влезе в сила новият правилник за работа на Общинския медиен център

/ dariknews.archive
Новият Правилник за организацията и дейността на Общински медиен център-Плевен, приет от Общинския съвет на заседанието в края на февруари, влезе в сила. Пълният текст на документа е публикуван на интернет страницата на местния парламент - https://obs.pleven.bg/bg/pravilnitsi/pravilnik-za-deynostta-na-op-obshtinski-medien-tsentar

Реконструкцията на уличното осветление в Плевен ще обсъдят на сесията на ОбС

Общинско предприятие „Общински медиен център" е създадено с решение на ОбС-Плевен на 30 май 2013 г., със същото решение е утвърдена числеността и приет Правилник за дейността на предприятието.

С решение от 31 януари,съветниците одобриха нова численост на медийния център и възложиха на директора на предприятието да подготви и внесе за приемане нов правилник за работата на структурата в съответствие с настъпилите промени.

В новия Правилник за работа на Общинския медиен център се посочва, че общинското предприятие се създава, преобразува и закрива с решение на Общинския съвет.

Предметът му на дейност е медийни услуги по смисъла на Закона за радиото и телевизията, печатна дейност, издаване на общински вестник и поддръжка на интернет сайт.

Дружеството на журналистите в Плевен връчи годишните си награди

Определеният предмет на дейност може да се изменя, допълва или ограничава с решение на Общинския съвет. Общата численост на предприятието се определя с решение на местния парламент, а длъжностното разписание се утвърждава от кмета на Общината.

Предприятието се ръководи от директор, който е на пряко подчинение на кмета на Община Плевен. Кметът назначава директора на общинското предприятие след провеждане на конкурс и сключва индивидуален трудов договор с него, като урежда трудовите правоотношения, съгласно Кодекса на труда.