/ Маргарита Петрова
Един кандидат подаде документи за обществената поръчка "Проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор на обекти в Дупница - Преходно жилище и Център за социална рехабилитация и интеграция", в две обособени позиции.

Над 1 400 000 лв. за доставка на хранителни продукти за детските градини в Община Дупница

Комисията, с председател зам.-кметът по европейските проекти Красимир Георгиев отвори документите на участника - "ГДС-Руен" ДЗЗД - Кюстендил, който подаде документи само за втора позиция - въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на ЦСРИ с прогнозна стойност 59 894,59 лв без ДДС.

По първа обособена позиция - изграждане на преходно жилище, процедурата ще бъде прекратена и изпълнител ще бъде избран чрез друг от вариантите на Закона.

Преходното жилище е с капацитет 8 човека и е за младежи от 15 до 18 години. Прогнозната стойност е 232 427,45 лв без ДДС, а максималният срок за реализацията е 240 дни. То ще бъде изградено в района на бившите казарми, където се оформя "социален квартал". На следващо заседание, след проверка на документите, ще бъде отворено ценовото предложение.
Дарик- Кюстендил