Габрово
Габрово / вестник
Учителите, които ще поемат първи клас през новата учебна година, трябва да посещават по-често подготвителната група в детската градина, за да има по-добра приемственост.

Приемствеността между детска градина и начално училище не се състои в пренасянето на съдържанието и методите на работа от първи клас в подготвителна група.


Детската градина има задача да подготви децата за училище, създавайки съответни педагогически ситуации за социално взаимодействие, полезни и приятни игри и занимания. С постъпването на детето в първи клас се изменя коренно целия му начин на живот.

Засяга се преди всичко структурата на дневния режим. Повиша- ват се всички изисквания към децата и се увеличава тяхната самостоятелност. За да се справи успешно с новите задачи, детето трябва да бъде подготвено за този преход. Всичко това повишава изискванията и отговорността на детските учители, работещи в подготвителните групи.

Само при добро взаимодействие между детска градина, начални учители и родители може да се по- стигне по-лесен преход на децата от подготвителна група в първи клас. Учителите от детската градина прилагат интерактивни методи при подготовката на децата за училище. За по-бързото им адаптиране към училище спомагат и реализираните от някои учебни заведения летни занимания, при които децата се запознават с учителя, с класната стая.

Това се случва за кратко време, което не е достатъчно, а и не всички деца посещават тези летни занимания. Затова е необходимо тази връзка с бъдещия учител от първи клас да започне още в подготвителна група. Учителите по-често да посещават децата в детската градина в различни режимни моменти, не само по празници и тържества, а да има непрекъсната комуникация между детските и начални учители. Така децата ще свикнат с тях, ще им се доверят и когато постъпят в първи клас, няма да има емоционално сътресение и ще се осъществи плавен преход от предучилищно към начално образование.

При прехода от детска градина в първи клас социалното положение на отделни деца може да се измени или да се запази. Началният учител трябва да познава положението на децата в групата на детската градина, за да се създадат условия за благоприятно положение на детето в класа. Това ще се случи, ако първите класове се комплектоват от цели групи на детската градина.