/ iStock/Getty Images
Продължителността на живота у нас намалява. Жените надживяват мъжете с над 7 години. Най-дълго живеят в Кърджали, а най-кратко - във Видин. Това са част от данните и анализите на Националния статистически институт /НСИ/

Средната продължителност на живота общо за населението на страната, изчислена за периода 2019 - 2021 г., е 73.6 години, като спрямо предходния период (2018 - 2020 г.) намалява с 1.0 години

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот по пол и периоди

НСИ ДАННИ
НСИ

Колко дълго живеят жените и мъжете: 

Средната продължителност на живота при мъжете е 70.1 години, докато при жените е със 7.3 години по-висока - 77.4 години. 

Спрямо 2011 през 2021 г. при мъжете се наблюдава намаление на средната продължителност с 0.3 години, докато при жените остава непроменена.

Колко дълго живеят в градовете и селата: 

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2.4 години по-висока (74.3 години) отколкото на населението в селата (71.9 години).

Спрямо 2011 г. продължителността на живота на населението в градовете е намаляло с 0.3 години, а за населението в селата - с 0.1 години.

НСИ ДАННИ
НСИ

За хората, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 15.2 години, като за мъжете и жените тя е съответно 13.0 и 17.1 години. В сравнение с 2011 г. през 2021 г. очакваната продължителност на живота на хората, навършили 65 години, намалява с 0.3 години.

НСИ ДАННИ
НСИ

Продължителност на живота по региони: 

Очакваната продължителност на живота варира от 70.5 години в област Видин до 75.5 години в област Кърджали, като общо в седем области тя е над средната за страната.

Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Ловеч (8.4 години), а най-малка - в област Кърджали (5.7 години). 

НСИ ДАННИ
НСИ