социални жилища проект
социални жилища проект / ОДФ Стара Загора
Ремонт и преасфалтиране на основни улици в ромския квартал „Лозенец“, подобряване качеството на водата и търсене на решение за справяне с водния режим в квартала, повече площадки за сметосъбиране, по-редовно извозване на битовите отпадъци от тях, ремонт на бетонната ограда на СУ „Хр. Смирненски”, която е компрометирана и пада откъм северната страна, въвеждане на еднопосочно движение по ул. „Знание”.

Това са предложенията за  подобряване условията на живот в кв. „Лозенец”в Стара Загора, които са част от дейностите по проект „Застъпническа кампания за социални жилища и жилищни терени в общините Стара Загора, Пловдив и Марица”.

Целта му е чрез застъпническа кампания в трите общини да се постигне реформиране на местните политики за строителство на социални жилища и предоставяне на жилищни терени за лица и семейства в крайна нужда.

Нискокачествени, с лоши битови условия, които са пренаселени, са жилищата на нуждаещите се в трите общини, става ясно след анкета на живущите кварталите с концентрация на бедност и проучване на добри европейски и международни практики. В едно жилище обитават по няколко поколения и никой няма свое лично пространство.

В община Стара Загора са внесени следните предложения:

-В Плана за интегрирано развитие на Община Стара Загора да бъде заложено изграждането на социални жилища за социално слаби граждани, чрез кандидатстване пред Фондовете на ЕС, чрез финансиране от републиканския бюджет и чрез бюджета на Общината.

-С цел Разширяване на законния достъп до качествена вода, електричество и канализация в обособените квартали, с концентрация на бедност в Община Стара Загора чрез бюджета на Общината за 2021 г., а също и чрез финансиране от републиканския бюджет и чрез кандидатстване пред Фондовете на ЕС да бъдат предвидени и осигурени средства за урегулиране на общински терени, намиращи се в съседство с квартал „Лозенец“, с цел продажбата им на заинтересовани кандидати за строителство на къщи, изграждане на необходимата улична и друга инфраструктура.

Данните бяха представени на конференция „Граждански инициативи за промяна на местните политики”, която се проведе в областния град.

Проектът се  изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн  и Норвегия по линия на Финансовия механизъм ЕИП и се реализира в партньорство със СНЦ „Свят без граници” и „Институт за градско развитие”, гр. Пловдив.