/ Дарик Сливен, Архив
16 198 семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца са отпуснати през месец май в Сливенска област.  От тях еднократна помощ при бременност – 95, еднократна помощ при раждане на дете –192; еднократна помощ за отглеждане на близнаци до 1г. –  5  помощи; месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст 14 219;

Изменения и допълнения в Закона за семейни помощи за деца влязоха в сила

месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година –1 030;
месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане –648 и еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки са отпуснати 9 помощи.

През май  в областта са отпуснати 20 839 месечни добавки за социална интеграция на лица с трайни увреждания. Реалният брой на лицата с трайни увреждания в областта през отчетния период е 10 017 лица.  

Отпуснатите месечни добавки за транспортни услуги – 10 017 добавки; за ползване на информационни и телекомуникационни услуги – 1 363 добавки; за обучение – не са отпускани; за диетично хранене и лекарствени продукти – 7 581 добавки; за наем на общинско жилище – 12 добавки; и за балнеолечение – 1 добавка.
 
Публично обсъждат отчета за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2017

През отчетния период са отпуснати 294 целеви помощи за изработване, покупка и/или ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения, като 30 от тях са за деца.

В Дирекции “Социално подпомагане” на територията на област Сливен в Националната програма “Асистенти на хора с увреждания” – дейност “Личен асистент” и дейност „Помощник възпитател” са включени общо 51 лица. От тях 5 родители полагат грижи за деца с трайно намалена възможност за социална адаптация и определена чужда помощ.