Изтича срокът за подаване на декларации на физическите лица

Изтича срокът за подаване на декларации на физическите лица
Изтича срокът за подаване на декларации на физическите лица / Дарик Шумен

Днес изтича крайният срок за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица. Данъците се заплащат в същия срок. 5% отстъпка от дължимия данък могат да получат, онези лица, които подадат декларацията си по интернет, подписана с електронен подпис. Отдел "Обслужване" днес ще работи докато има граждани, които трябва да подадат декларации, но не по-късно от 19:30 ч.

От НАП- Варна, офис Шумен напомнят, че доходите си за 2010 година трябва да декларира всеки, който е получил доходи по извънтрудови правоотношения, независимо от размера на получените хонорари или възнаграждения. Годишна данъчна декларация трябва да подадат и лицата, които през изминалата година са упражнявали дейност, облагана с патентен данък, земеделските производители, а така също и тези, които са получили доходи от доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина.

Изтича срокът за подаване на декларации на физическите лица

Всеки, който към 31 декември 2010 г. е имал повече от един работодател, при който е работил по трудов договор, е задължен да подаде декларация за облагане на доходите до 2 май тази година. Това гласят промените в Закона за данък върху доходите на физическите лица, които влязоха в сила от началото на 2010 г.

Задължени да подават декларация за доходите са и тези, които през годината са имали един работодател, но през годината са напуснали или са били освободени от работа и към 31.12.2010 г. нямат работодател, който да определи годишния данък за доходите от трудови правоотношения.

Декларацията за облагане доходите на физическите лица се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на лицето. Тя може да се подаде също по интернет, пощата с обратна разписка, на място в определени пощенски станции, където служителите на „Български пощи" издават входящ номер.

Към 26 април в шуменския офис на НАП са приети над 9300 годишните данъчни декларации по чл.50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, от които 551 са подадени по интернет.

Самоосигуряващите се лица имат задължение да подават еднократно в годината и декларация образец № 6. Тя съдържа данните за дължимите от тях осигурителни вноски за предходната година. Декларация образец 6 се подава до 30 април, тази година до 2 май.

Съгласно  последните промени в нормативната уредба, засягащи лицата регистрирани като земеделски производители и тютюнопроизводители, изплатените им през 2010 г. държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от държавния бюджет и от европейски фондове, които са за 2009 г. или за предходни години са освободени от облагане с данък. Тези, които са подали годишна данъчна декларация за 2010 г. и в нея са отразили като доход/приход изплатените им през 2010 г. държавни помощи, субсидии и друго подпомагане, които са за 2009 г. или за предходни години могат до 2 май 2011 г. да подадат коригиращи декларации. Съгласно промените в закона, тези доходи/приходи не се облагат с данък, но следва да се декларират в годишната данъчна декларация.

От облагане са освободени само помощите и субсидиите, които са за периоди преди 1 януари 2010 г., т. е. за периоди, през които не се облагаха с данък доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски производители, включително едноличните търговци, за производството на непреработена растителна и животинска продукция.

За неподадена в срок годишна декларация за облагане доходите на физическите  лица санкцията е глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, при повторно нарушение- до 1000 лв. Санкцията за неподаване на осигурителни декларации в срок e глоба в размер на 250 лв. за всеки отделен случай, а при повторно нарушение глобата е от 500лв. за всеки отделен случай, но не повече от 10 000лв

Повече информация, както и помощ при попълване на преводните нареждания и пощенските записи, както и данъчните декларации, клиентите на НАП могат да получат на информационния телефон 0700 18 700 на цената на един разговор.