4 387 лв. е средногодишния доход на шуменци - увеличават се разходите за ток, вода и горива
4 387 лв. е средногодишния доход на шуменци - увеличават се разходите за ток, вода и горива / netinfo

4 387 лв. е годишният общ доход на лице от домакинство в област Шумен през 2014 г. Това съобщават от Териториалното статистическо бюро.

Данните показват, че дохдът на шуменци е с 1.2% повече спрямо 2013 г., когато е бил 4 333 лв., но с 426 лв. по-нисък от средния за страната. Показателят включва доходите в пари и натура на всички членове на домакинството от работна заплата, пенсии, самостоятелна заетост, обезщетения за безработни, социални помощи и други. Включват се и други доходи, общи за домакинството, като регулярните или еднократните трансфери от други домакинства и продажбите на имущество.

По годишен общ доход средно на човек от домакинство, през 2014 г. област Шумен е на 10 място сред 28 области в страната. Най-висок е общият доход в областите София - 6 890 лв. и Перник -5 941 лв., а най-нисък в област Търговище - 3 546 лв.

Основен източник на доход е работната заплата, която през 2014 г формира 49 на сто от общия доход на домакинствата в Шуменско - с 3.3 процентни пункта повече в сравнение с 2013 година.

В област Шумен в абсолютна стойност доходът от работна заплата средно на лице от домакинство е 2 148 лв., при 2 610 средно за страната.

През миналата година пенсиите продължават да са вторият по значимост източник на доходи за домакинствата в област Шумен. Относителният дял на доходите от пенсии е 25.9% от общия доход на домакинствата. Доходите от всички социални трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетения при безработица) формират 31.4% от общия годишен доход на домакинствата.

Шуменските домакинства са изразходвали 4 116 лв. средно на лице през миналата година, което е с 3.8% повече от 2013 г. и с 393 лв. по-малко от средния разход за страната. По този показател област Шумен заема 12 място в страната.

В област Шумен за храна са изразходвани 1 293 лв. средно на лице от домакинство, при 1 319 лв. за 2013 г. и 1 458 лв. за страната. На годишна база намалява относителният дял на разходите за храна - от 33.3% на 31.4% и на разходите за алкохолни напитки и тютюневи изделия - от 4.9% на 3.9%. През 2014 г. намаляват с 11.9% спрямо 2013 г. и разходите за здравеопазване.

Увеличение на годишна база се наблюдава при разходите за жилище, вода, електроенергия и горива - 17.2%, транспорт - 10.2%, съобщения - 10.1%, свободно време, култура и образование - 5.5%.

Данните показват, че настъпват промени в структурата на потреблението на българските домакинства, което е характерно и за домакинствата от област Шумен. През 2014 г. домакинствата от областта намаляват консумацията на хляб и тестени изделия спрямо 2013 г. с 6.6 кг и тя достига 115.1 кг средно на лице, при 93.2 кг средно за страната. Понижение се наблюдава и при консумацията на яйца, зеленчуци, безалкохолни напитки, прясно мляко, месни произведения и други.Повишава се потреблението на плодове, картофи, сладкарски изделия.