/ Снимка: Дарик, архив
Състав на Административния съд отхвърли като неоснователен протеста на Окръжна прокуратура срещу част от решение на Общинския съвет в Русе, с което са отдадени под наем недвижими имоти – частна общинска собственост на четири политически формации за партийни клубове.

Административният съд дари книги за две русенски гимназии

Делото бе образувано по протест на прокуратурата, която претендира прогласяване на нищожност на оспореното решение поради противоречие с материалноправните разпоредби. Според съда нарушенията на законовите изисквания за валидност на административния акт трябва да са съществени и в обективно несъответствие между издадения акт и изискванията и предписанията на закона.

От приложените по делото доказателства и установени факти съдът намира, че протестираното решение има правно основание и поражда правни последици – решението е валиден индивидуален административен акт, постановен от компетентен държавен орган, в предписаната от закона форма, с необходимите реквизити и съобразно установените изисквания. Изтъкнатите в протеста пространни доводи за незаконосъобразност на акта са неотносими към спора за нищожност и не следва да се обсъждат.

Административният съд измени наложената от РИОСВ санкция на "Монтюпе"

Решението на Общински съвет по точки VII, VIII, IX и X е прието с изискуемото от закона мнозинство, при поименно гласуване и при наличие на материалноправните предпоставки за това. С тези съображения съдът отхвърля протеста на Окръжна прокуратура като неоснователен.

Решението на Административен съд-Русе подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.