/ РИОСВ-Пловдив
Авария в хвостопровод на „Лъки Инвест“ ЕООД е довела до замърсяване на водите на реките Юговска и Чепеларска (Чая) днес следобед, съобщиха от РИОСВ-Пловдив. След получен сигнал са сформирани два екипа от експерти към Басейнова дирекция Пловдив, екоинспекциите в Пловдив и Смолян, Регионалните лаборатории към Изпълнителната агенция „Околна среда“ в Пловдив и в Смолян, които са извършили проверка и са взели проби от 8 пункта по течението на река Юговска и Чепеларска.

Частници си направили незаконни депа за строителни отпадъци срещу заплащане

Установено е изпускане на хвост във водите на река Юговска в близост до град Лъки. До инцидента се е стигнало след авария на довеждащ хвостопровод, отвеждащ хвоста от Лъкинска Обогатителна Фабрика (ЛОФ) до хвостохранилище „Лъки – 2 – Комплекс“. Допуснато е нерегламентирано заустване на хвост в река Юговска, вследствие на което водите на реката са със силно променен цвят.

Разпоредиха пълна проверка по случая с незаконните сметища на река Чая край Катуница и Ягодово

Аварията е била отстранена в рамките на един час. За допуснатото нарушение, срещу дружеството ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Започнаха проверки заради боклука при р. Чая

Водните проби ще бъдат анализирани по следните показатели: активна реакция, рН, температура, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород, неразтворени вещества, калциево-карбонатна твърдост, цианиди свободни, желязо, манган, мед, цинк, арсен, хром общ, кадмий, олово, никел, живак.

Откриха над 50 тона испански пластмасови отпадъци в коритото на Чая край Катуница (СНИМКИ)

Във връзка с получения сигнал, Басейнова дирекция „Източно-беломорски район“ е изпратила предупреждение до Областна администрация – Пловдив, „ВиК“ – Пловдив, РЗИ – Пловдив и общините във водосбора на засегнатия участък – Лъки, Асеновград, Садово, Родопи и Марица за предприемане на действия за предупреждение на населението за възможно замърсяване на водите в река Чепеларска и ограничаване на ползването им.

Мъртвата риба в Чая резултат от замърсяване с метали или хипотермия

„ВиК“ – Пловдив и РЗИ – Пловдив е необходимо да извършат анализ за качеството на питейните води от водоизточниците, разположени в терасата на Чепеларска, като се вземе предвид, че евентуалният източник на замърсяване е свързан с добив на метали в района на  Лъки и да дадат указания за тяхното ползване от населението.

Нов сигнал за мъртва риба, този път в река Чая след Бачково

Басейнова дирекция ще извърши мониторинг за разпространение на замърсяването и в поречието на река Марица.

Това е поредното замърсяване на река Чая през последните няколко седмици.