Ловешко социално заведение организира Ден на отворените врати
Ловешко социално заведение организира Ден на отворените врати / sxc.hu

Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни с увреждания в Ловеч организира «Ден на отворените врати». Той ще се проведе на 19 септември от 15.00 ч. до 19.00 ч. в конферентната зала на бл. «Вароша», партерен етаж, на гърба на Домашен социален патронаж. Желаещите да станат потребител на социалната услуга «Център за социална рехабилитация и интеграция» е необходимо да подадат заявление в Дирекция «Социално подпомагане» Ловеч.

Центъра предоставя комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране. Изготвят се  и се осъществяват индивидуални програми за социално включване, създават се оптимални условия за интеграционна работа с потребителите на услугите.

За всеки клиент на Центъра за социална рехабилитация и интеграциа се изготвя план за грижи. Индивидуалният план цели осигуряване на адекватна и ефективна профилактика. Подготвя се съобразно индивидуалните потребности на всеки потребител. В зависимост от потребностите на потребителите на социални услуги, съществуват два модела "програма от грижи": стандартна и разширена.

Стандартната програма от грижи е за хора, които се нуждаят от подкрепа или интервенции от една институция или специалност и поведението им не е опасно за тях самите или за другите. Разширена програма от грижи е предназначена за хора, които имат затруднена комуникация (следствие на извеждане от специализирана институция) или комплексни потребности и се нуждаят от по-интензивна помощ от други служби, т.е. необходимо е да бъдат в контакт с повече от един специалист или институция (например с дирекции "Социално подпомагане", със следствените служби и съдебни органи, с органа по настойничество и т.н.), или повече от едно клинично състояние.

Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни с увреждания се намира в Ловеч, ул. «Стефан Караджа» № 16, тел. 068/601 387. Работното време с потребители е всеки работен ден от 08.00 часа до 18.30 часа.