/ iStock/Getty Images
Над 65 % от местните приходи, заложени в бюджета на община Хасково, са изпълнени до края на първото полугодие на тази година. Това сочи докладна на кмета на общината Станислав Дечев до Общинския съвет.

При план от 27,28 млн. лева са били отчетени 17,81 млн. лева, постъпили в хазната. За сравнение за същия период миналата година изпълнението на плана е било 55,13 процента.

Община Хасково разпредели над 180 000 лева за култура

Сега най-голямо е преизпълнeнието по перата "такса битови отпадъци" - почти 80 процента, "общински такси" - 74,83 процента и "глоби и санкции" - 65,49 процента.

В разходната част се отчита, че всички държавни дейности на територията на общината са получили плановите си бюджети в срок. В местните дейности няма закъснения с изплащането на паричните задължения по нито едно перо.
БТА