Монтесори детска градина в град Габрово
Монтесори детска градина в град Габрово / Община Габрово

Община Габрово и  Факултетът по начална и предучилищна педагогика към СУ „Св. Климент Охридски" създават Монтесори детска градина в град Габрово.

Ръководството на факултета  създаде допълнителен модул към сегашната следдипломна квалификация „Монтесори философия в съвременното общество", с цел по-задълбочена подготовка на учителите от ДГ „Мечо Пух“ за прилагане на Монтесори метода.

Проектът се осъществява с подкрепата на Монтесори обучителен център за иновативни учители Casa dei Bambini и Монтесори детска градина „Къща на децата" в гр. София-първата международно акредитирана детска градина в България.

Всеки родител мечтае детето му да развие своя потенциал, като същевременно се забавлява и расте спокойно и уверено в собствените си способности. В съвременната система на обучение и възпитание има редица методи, чрез които това може да бъде постигнато. Но има един по-нестандартен, който се отличава от останалите - методът Монтесори.

Създателят на този интересен метод е д-р Мария Монтесори - първата жена-лекар в Италия и световноизвестна педагожка. Тя развива своята система въз основа на научни наблюдения на деца от раждането до юношеска възраст.

Основната идея на метода на Мария Монтесори е в стимулирането на детето към саморазвитие. Девизът на педагогиката на Монтесори е: „Помогни ми да се справя сам!”

Чрез Монтесори обучение детето израства със самосъзнанието, че може да се справи с всичко, което развива самочувствието му и увереността му, които са важни за развитието му като пълноценна личност.

Мария Монтесори смята, че всяко дете по природа е умно и талантливо. За нея е особено важно да се зачита уникалността на всяко едно детеЗадачата на възрастните е да помогнат на детето да разкрие и развие своя потенциал, да го подкрепи самостоятелно да изучава света.

Главното във философията на Монтесори е детето. В специална създадена подкрепяща среда то усъвършенства своите моторни и сензорни умения и придобива знания на базата на собствения опит. Идеите, подходите и практиките, описани и прилагани от Мария Монтесори, не са нови за педагогическата теория и практика, но не са често прилагани в ежедневието и образователно-възпитателния процес в детските градини и училища. Педагогът има важната задача да наблюдава нуждите и интересите на детето, както и да създава и поддържа подкрепяща среда, в която то да може да се развива, така че да разгъне пълния си потенциал. Задачата на учителя е не да говори, а да подготви и приготви поредица от мотивиращи детето дейности свързани с културата, в специална среда, създадена за децата.

Град Габрово е известен с изграждането на първото светско училище в България и подкрепата си за създаване на качествено образование.

През учебната 2017/2018 г. методът ще се приложи на практика в две групи.