/ БГНЕС
Със законопроекта се създава изпълнителна Агенция за качеството на социалните услуги
Парламентът прие окончателно Закона за социалните услуги
100915
Парламентът прие окончателно Закона за социалните услуги
  • Парламентът прие окончателно Закона за социалните услуги
Парламентът прие окончателно Закона за социалните услуги. Документът предвижда да се създаде карта на социалните услуги, която ще регламентира къде по места има необходимост от такъв тип помощ. Законът е последният от законодателния пакет, заради който майките на деца с увреждания протестираха продължително през 2018 г. Първите два закона - за хората с увреждания и за личната помощ, вече бяха приети от депутатите.
 
Много от услугите ще са платени, но част от тях ще са безплатни. "В закона е регламентирано, че част от услугите ще бъдат безплатни. Общият принцип е, че социалните услуги са платени и това е съгласно тарифа, която ще бъде разработена след приемането на закона", обясни министърът. "Без да съм сигурен, че изчерпателно ще ги изброя, те са описани в закона, това са услугите, свързани със създаване на родителски капаците, информиране, консултиране, услуги свързани с даване на подслон за лица, които се нуждаят от това", поясни той.

БГНЕС

Министър Петков допълни, че също така има и разписани тарифи за частично заплащане на услуги. "Това, което се регламентира за първи път в закона, това е асистентската услуга. В закона е казано, че право на асистентска подкрепа ще имат възрастните хора, които нямат възможност за самообслужване и хора, нуждаещи се от чужда помощ", посочи социалният министър.

Около 640 000 ще получат финансова помощ с новия закон за хора с увреждания

Текстовете в закона създават възможност социални услуги да се предоставят на всяко лице, което се нуждае от подкрепа за превенция или преодоляване на социалното изключване, реализиране на права или подобряване на качеството му на живот. Правото на социални услуги е независимо от възрастта, здравното състояние, образованието, доходите, социалното и имущественото състояние.

БГНЕС

Право на социални услуги ще има и всяко дете, съобразно неговата възраст, физическо, здравно и психическо състояние, степен на развитие и индивидуални потребности.
 
На второ четене: НС гласува Закона за хората с увреждания

Със закона се въвежда и забрана за дискриминация спрямо пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, политическа принадлежност, сексуална ориентация, имуществено състояние.
 
По закона се създава Агенция за качеството на социалните услуги към министъра на труда и социалната политика. Новата структура ще контролира спазването на закона и стандартите за качество. Тя ще проверява начина, по който общините и частните доставчици разходват средствата от държавния бюджет. Агенцията ще проверява за спазване на правата на потребителите на социални услуги, ще извършва мониторинг на ефективността на национално ниво и ще извършва лицензиране на всички частни доставчици на социални услуги.
 
6 декември: Депутатите гласуваха окончателно Закона за личната помощ

В Закона за социалните услуги се определят финансираните от държавния бюджет услуги да бъдат класифицирани в три основни групи - на общинско ниво, на областно ниво за областта и за потребностите на лица от цялата страна. Във всяка община ще бъде създаден и Съвет по въпросите на социалните услуги, чийто състав ще се определя от общинския съвет по предложение на кмета на общината.