/ Георги Димитров
Във връзка с високия обществен интерес и след получени запитвания относно корекцията на ставката на ДДС от 20% на 9% в годишните изравнителни сметки за топлинна енергия на клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД, председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране доц. Иван Иванов изиска от ръководството на дружеството да предостави цялостна информация по този важен за потребителите въпрос, посочиха в съобщение до медиите от КЕВР.

„Топлофикация София“ ЕАД трябва да изпрати в Комисията информация за срока, в който клиентите на топлинна енергия ще получат коригирана данъчна фактура с отразена ставка от 9% ДДС върху дължимите суми за топлинна енергия.

Изискани за разяснения и за начина, по който дружеството ще информира клиентите за разликите в дължимите суми с начислена ставка от 20% ДДС и 9% ДДС.

Комисията очаква от „Топлофикация София“ ЕАД изчерпателна информация за броя на клиентите, засегнати от корекции на фактурите, в които е отразена годишната изравнителна сметка, както и каква е общата стойност на направените корекции.

Допълнително дружеството трябва да даде разяснения и по въпроса на кои фактури, на какво основание и в кои случаи ще бъдат начислявани лихви за просрочие.

Освен поисканата информация „Топлофикация София“ ЕАД следва да представи на регулатора образец на фактурa, в която да бъде ясно посочен начинът, по който клиентите ще бъдат информирани за разликите в дължимите суми с начислена ставка от 20% ДДС и 9% ДДС.

Цялата необходима информация трябва да бъде предоставена от „Топлофикация София“ ЕАД в тридневен срок, се посочва в писмото на председателя на КЕВР до изпълнителния директор на дружеството Александър Александров.