Писмо на Росен Плевнелиев за Алея Първа
Писмо на Росен Плевнелиев за Алея Първа / Sofia Photo Agency, архив

От Община Варна изпратиха до медиите копие на писмото, подписано от министър Росен Плевнелиев, с което се разрешава строителство на Алея  Първа в града. Писмото е от 25 януари 2010 г. и е адресирано до представители на „Холдинг Варна” с копие до главния архитект на общината и „Геозащита” – Варна.

В него пише следното:

Относно: Искане за издаване на предварително разрешение по реда на чл. 96, ал.5 от Закона за устройство на територията

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 96, ал. 5 от Закона за устройство на територията дава предварително разрешение за извършване на укрепителни работи в урегулиран поземлен имот (УПИ) VI (стръмния клифов бряг) и строителство в УПИ XII, кв. 1, УПИ I и II, кв. 2 и УПИ I, II и III, кв. 3, м. Приморска зона Варна – част от крайбрежна зона – съставна зона 5 и съставна зона 6 по плана на гр. Варна, при условията на Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г. на министъра на териториалното развитие и строителството, съгласно:

•    Договор № 3910/15.06.2009 г. за покупко-продажба на недвижими имоти – частна държавна собственоатт по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;
•    Решение № 2338-6 от протокол № 41/17.12.2002 г. на Общински съвет – гр. Варна за приемане и одобряване на план за регулация и застрояване – план – извадка за Крайбрежна зона – съставна зона 5 („Стария градски плаж”) и Съставна зона 6 (Плажна зона под „Салтанат”) от предварителен проект за „Приморска зона”, гр. Варна;
•    Протокол № 5 т.1/11.04.2003 г. на Експертния съвет за обекти от инженерната инфраструктура на Община Варна за приемане на инженерно геоложко райониране на „Геозащита” – ЕООД – Варна от 2003 г. за територия на Крайбрежната зона на гр. Варна;
•    Становище на „Геозащита” – ЕООД – Варна – писмо изх. № ППР – 517/17.07.2009 г.;
•    Експертно становище от Центъра за научни изследвания и проектиране към Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) – изх. № 2436/03.12.2009 г.

Действията по прилагане на подробния устройствен план за разглежданите имоти по отношение на застрояването да се съобразяват с условията и изискванията на  Заповед № РД – 02-14-300/21.04.1997 г. на министъра на териториалното развитие и строителството, чл. 198, ал. 3 и 4 от Закона за устройство на територията , Наредба №12/03.07.2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони, препоръките и заключенията в инженерно-геоложкото райониране на „Геозащита” – ЕООД – Варна за съответните райони, експертното становище на УАСГ и при следните условия:

•    конкретните инженерно-геоложки условия за фундиране да се изясняват за всяка отделна сграда или съоръжения;
•    при изкопни работи да не се надвишават препоръчаните най-стръмни допустими откоси, при невъможност от спазване на наклоните и при навлизане във водонаситени материали да се предвиди плътно укрепване на стените на изкопите;
•    да се гарантира водоплътност на водоснабдителните и канализационни мрежи (ВиК) (външни и вътрешни), като същите се изградят/приведат в съответствие с изискванията за строителство в свлачищни райони;
•    да се предвидят и изпълнят отводнителни съоръжения за понижаване нивото на подземните води в имотите и за защита на сградите и терена от повърхностни води;
•    битовите и повърхностни води да бъдат заустени в канализация;
•    недопустимо е допълнително оводняване на терена и покачване нивото на подземните води.

Изграждането на сигурна и контролируема за аварии и течове вътрешна и външна ВиК мрежа и повърхностно отводняване на терена да се считат за основни противосвлачищни мероприятия.

Приложение: преписка

Росен Плевнелиев
Подпис и печат